“จุติ”อบรมบุคลากร พม.แนะใช้ทักษะด้านจิตวิทยาดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคม

153

“จุติ”อบรมบุคลากร พม.แนะใช้ทักษะด้านจิตวิทยาดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคม

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มอบข้อคิดและแนวทางการดำเนินงานให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวง พม.ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Training-of-Trainers : TOT หลักสูตรด้านจิตวิทยาแก่บุคลากรกระทรวง พม. ในการดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคม

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และนักพัฒนาสังคม สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.) 1 – 11 และผู้สังเกตการณ์ ซึ่งกองมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กมพ.) มุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเชิงรุกและทำงานแบบสหวิชาชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ กระทรวง พม.ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อพัฒนาบุคลากรทุกระดับในพื้นที่ในการดูแลผู้ประสบปัญหาทางสังคมอย่างเหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูง ทั้ง เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการลดความตึงเครียดขณะปฏิบัติหน้าที่  โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับการฝึกสมาธิ ซึ่งจะเป็นอาวุธประจำกายของทุกคน เมื่อออกไปพบผู้ประสบปัญหา และเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา