อบจ.พิษณุโลก มอบประกาศนียบัตรนักเรียน รร.กีฬา สำเร็จการศึกษา

124

อบจ.พิษณุโลก มอบประกาศนียบัตรนักเรียน รร.กีฬา สำเร็จการศึกษา

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ณ โรงยิมเนเซียม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก

โดยมี สิบเอกชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายในโครงการดังกล่าวมี นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง นายสุชาติ อินทับทิม และนายถนอมชัย บุตรวงษ์  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะครูเข้าร่วมโครงการ

สำหรับในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 125 คน

ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำเร็จในการศึกษา เกิดความรักความผูกพัน รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษาตนเอง คณะครู เพื่อน รุ่นพี่และรุ่นน้อง ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนเตรียมตนเองให้พร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นหรือเริ่มต้นการประกอบอาชีพต่อไป พร้อมกันนี้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี รางวัลความประพฤติดีอีกด้วย