แชมป์หลายสมัย แพ้เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครแม่สอด 

254

แชมป์หลายสมัย แพ้เลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครแม่สอด

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครแม่สอดจากการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ตั้ง (อย่างไม่เป็นทางการ)
<span;>        โดยผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  ปรากฎว่า  ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ ปวงละคร  ซึ่งเป็นอดีตรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด  ได้คะแนน 6,486 คะแนน  ซึ่งสามารถเอาชนะเลือกตั้ง นายเทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  อดีตนายเทศมนตรีนครแม่สอดหลายสมัย ที่ได้คะแนน   3,994 คะแนน

ขณะที่ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ได้แก่ นายไสว มีเงิน ได้คะแนน 1,358 คะแนน  ,นายสุวิทย์ ดวงสุริยะ  ได้คะแนน 1,282 คะแนน ,นายบรรจง มาคง ได้คะแนน 1,222 คะแนน ,นายสมเดช คำสุข  ได้คะแนน 1,045 คะแนน ,นางจันทร์ทิพย์ สมุทรหล้า ได้คะแนน  1,017 คะแนน และนายวันชัย ไทยขำ ได้คะแนน 960 คะแนน

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2 ได้แก่ นายไตรศักดิ์ บุณยเศรณี  ได้คะแนน 996 คะแนน,  นายทวีวงศ์ อมาตยกุล ได้คะแนน 991 คะแนน ,นายสงกรานต์ เรือนใจดี  932 คะแนน  ,นายวสุธร บุญมาก ได้คะแนน  807 คะแนน  , นางสาวธันย์วรัสม์ เขาวิลาส ได้คะแนน 789 คะแนน  และนายอินจันทร์ จันตา ได้คะแนน 789 คะแนน

ขณะที่  ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3 ได้แก่ นายชัยรัตน์ ยศบันเทิง ได้คะแนน 1,256 คะแนน  , นายรณกฤต ก่อประภากิจ ได้คะแนน  1,184 คะแนน ,นายนครินทร์ อยู่คง  ได้คะแนน 1,076 คะแนน  ,นายอนุชีพ วังคำ  ได้คะแนน 1,054 คะแนน ,ด.ต.ประทีป ลีลา  ได้คะแนน  1,053 คะแนน และ นายอเนก ตันแดง  ได้คะแนน 1,003 คะแนน

ผลการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเขต 4  ได้แก่  นายสุเจตตนา เพชรปราณี ได้คะแนน 998 คะแนน  ,นายอิทธิพล คำธร  ได้คะแนน  795 คะแนน ,นายจันทร์ ปัดสา ได้คะแนน 793 คะแนน ,นายพิชัย นามพิมพ์ ได้คะแนน 783 คะแนน ,นายเสน่ห์ วินิจชอบ ได้คะแนน 771 คะแนน และนายรักษา จันตา  766 คะแนน