“จุติ ไกรฤกษ์” ลุยเชียงราย ชูวัดหัวฝาย อำเภอพาน พระนักพัฒนาคุณภาพชีวิตภาคเหนือ

347

“จุติ ไกรฤกษ์” ลุยเชียงราย ชูวัดหัวฝาย อำเภอพาน พระนักพัฒนาคุณภาพชีวิตภาคเหนือ

พบปะเครือข่าย อพม.มอบรถเข็นคนพิการ เงินสงเคราะห์ ชื่นชมตำบลสันกลาง ต้นแบบใช้ “สมุดพกครอบครัว”แก้ความยากจน

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ลงพื้นที่ วัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อพบปะภาคีเครือข่ายการพัฒนาสังคม และร่วมกิจกรรมทางสังคมในพื้นที่ตำบลต้นแบบการจัดสวัสดิการสังคม (ตำบลสันกลาง) พร้อมมอบความช่วยเหลือแก่กลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหา ได้แก่ รถเข็นคนพิการ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และเงินสงเคราะห์

นายจุติ กล่าวว่า วัดหัวฝาย ตำบลสันกลาง อำเภอพาน ถือเป็นศูนย์กลางด้านการพัฒนาสังคมของจังหวัดเชียงรายและภาคเหนือ นำโดยท่านพระครูปิยวรรณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหัวฝ่าย เป็นพระนักพัฒนาที่เสียสละ ทุ่มเทการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทุกระดับ สะท้อนเป็นผลงานรูปธรรม อาทิ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสันกลาง ที่ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายโรงเรียนทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและภาคเหนือ

นอกจากนี้ ยังมี ศูนย์ช่วยเหลือสังคมไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อให้ความช่วยเหลือบุคคล และครอบครัวในภาวะยากลำบาก และดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ อาทิ ด้านเด็กและเยาวชนท้องถิ่น เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี  ด้านอาสาสมัคร อพม. และแกนนำชุมชน เพื่อสร้างจิตอาสาพัฒนา เป็นต้น

นายจุติ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ พบว่า ชุมชนเริ่มมีการใช้ “สมุดพกครอบครัว” ซึ่งเป็นนวัตกรรมขจัดความยากจนของหลายประเทศ สำหรับครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ที่มีสมาชิกอยู่ในภาวะพึ่งพิง นับเป็นชุมชนตัวอย่าง โดยเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะลงพื้นที่เพื่อประเมินครอบครัว ทั้งนี้ มั่นใจว่าหากครัวเรือนยากจนสามารถเข้าถึงมาตรการรอบด้าน จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งในเบื้องต้น มาตรการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการในหลายจังหวัดแล้ว