พัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า

150

พัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า


เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 64 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและบุคคลทั่วไป จำนวน 15 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ เมื่อผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ จะได้รับหนังสือรับรองและบัตรประจำตัวผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ จากศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์


ทั้งนี้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเชื่อมแม็กและช่างเชื่อมทิก เป็นอาชีพที่ต้องดำเนินการโดยผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพ ความปลอดภัยในการทำงาน ลดอุบัติเหตุที่เป็นอันตรายต่อสาธารณะ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ช่างฝีมือในกลุ่มอาชีพดังกล่าวได้ปฏิบัติตามกฎหมาย หากผู้ว่าจ้างและช่างปฏิบัติงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและถูกดำเนินคดี โดยมีบทลงโทษดังนี้ ลูกจ้างที่เป็นช่างไฟฟ้า ที่ไม่มี หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จะถูกปรับไม่เกิน 5,000 บาท นายจ้าง ที่จ้างงาน ช่างไฟฟ้า ที่ไม่มี หนังสือรับรองความรู้ความสามารถ จะถูกปรับไม่เกิน 30,000 บาท หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ หมายเลขโทรศัพท์ 055-428043 ต่อ 107 หรือ http//www.facebook.com/uttaraditDSD.

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน