กองทัพอากาศ ส่งเครื่องบินลำเลียง BT-67 ปฏิบัติภารกิจภาคเหนือ แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

เตรียมบินขึ้นเหนือโปรย “ละอองน้ำ” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาหมอกควันในอากาศ พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ 

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์  ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ มีความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์ไฟ้าป่า และหมอกควันในอากาศ ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย จึงได้สั่งการในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ ให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ จัดเครื่องบิน BT-67 จำนวน 2 เครื่อง จาก กองบิน 46 พิษณุโลก เตรียมพร้อม ณ ที่ตั้งกองบิน 41 เชียงใหม่ ในช่วงเย็นวันที่ 31 มีนาคม 2562 เตรียมทำการบินโปรยน้ำดับไฟป่า และหมอกควัน ลดฝุ่นละอองในอากาศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

ด้านนาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน 46 พิษณุโลก กล่าวว่า เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก หรือเครื่องบิน BT-67 สังกัด กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก เป็นเครื่องบินที่กองทัพอากาศใช้ในการสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวง การบินควบคุมไฟป่า และการบินโปรยน้ำลดหมอกควัน/ฝุ่นละออง ซึ่งในส่วนของการบินโปรยน้ำฯ นั้น แต่ละเที่ยวบินจะบรรทุกน้ำได้เที่ยวละประมาณ 3,000 ลิตร ทำการโปรยน้ำเป็นละอองลงมาจากความสูงเหนือพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งจะทำให้ละอองน้ำเกิดการกระจายตัวครอบคลุมบริเวณกว้าง และจับตัวกับฝุ่นละอองเพื่อบรรเทาความรุนแรงของปัญหา โดยน้ำที่นำมาใช้เป็นน้ำสะอาด และโปรยลงมาเป็นละอองน้ำ จึงจะไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน

ผู้บังคับการกองบิน 46 กล่าวอีกว่าสำหรับแผนการปฏิบัติการบินโปรยน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในครั้งนี้ กองทัพอากาศประสานกับกองทัพภาคที่ 3 ในฐานะศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาคส่วนหน้า (ศอ.ปกป.ภาค สน.) จังหวัดเชียงใหม่ ในการกำหนดพื้นที่ และวางแผนการบินที่เหมาะสม  ซึ่งการปฏิบัติภารกิจเป็นครั้งที่ 3 ในช่วงเกิดภาวะมลพิษหมอกควัน