สวท.พิษณุโลก 51 ปี สร้างคน สร้างข่าว -รายการ

ย้อนอดีตจนถึงปัจจุบันคงไม่มีใครปฏิเสธสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย (สวท.) จังหวัดพิษณุโลก นับว่าเป็นสถานีข่าวและรายการ ที่ยังทรงอิทธิพลครองใจผู้ฟังวิทยุ ทั้งระบบเอฟ.เอ็ม.และระบบ เอ.เอ็ม. นอกจากเนื้อหาสาระข้อมูลข่าวสารและรายการที่น่าสนใจรวดเร็วทันใจชวนติดตามความหลากหลาย ประกอบกับด้านเทคโนโลยีพัฒนาข่าวสารเพิ่มขึ้นอีกหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ เพจเฟซบุ๊ก เฟซบุ๊กไลฟ์ นำไปสู่ความเป็นสื่อมืออาชีพอย่างแท้จริง และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน ค่อนข้างสูง ประการสำคัญมีความแม่นยำ เที่ยงตรง รวดเร็ว รัศมีการส่งกระจายเสียงที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 มีพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ ครบรอบ 51 ปี โดยมีพี่น้องชาวกรมสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ทั้งอดีตและปัจจุบันมาร่วมกันอย่างคับคั่ง ตลอดจนสื่อมวลชนที่มีความผูกพันที่อยู่ในแวดวงสื่อสารมวลชน

สวท.พิษณุโลก สามารถออกอากาศส่งกระจายเสียง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2513 มาตามลำดับ ระบบ FM ความถี่ 94.25 MHz รัศมีการส่งกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ระบบ A.M.ความถี่ 1026 KHz ส่งกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียง ทั้ง 2 ระบบออกอากาศเป็นประจำทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 00.00 น.

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามพันธกิจในฐานะสื่อของรัฐ ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านเทคนิค อัตรากำลัง บุคลากร อาคาร บ้านพัก ประการสำคัญด้านสวัสดิการ เพราะการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีวันหยุด

สวท.พิษณุโลก มีสถานที่ตั้งทุ่งทะเลแก้ว พื้นที่ทุ่งสาธารณะติดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่ 58 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา

การจัดตั้ง สวท.พิษณุโลก มาอย่างยาวนาน 51 ปี อาจกล่าวได้ว่าเป็น”ตักศิลา”ของวงการสื่อสารมวลชนอีกแห่งหนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์ ที่พัฒนาทั้งด้านข่าว และรายการ ตลอดจนด้านเทคนิค ที่สร้างทักษะให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และสถานที่ฝึกงานของนิสิต นักศึกษา จนไปมีชื่อเสียงในวงการวิทยุ-โทรทัศน์ และนักประชาสัมพันธ์  นอกจากนั้นยังสร้างทักษะนักจัดรายการที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับภูมิภาคมากมายหลายคน

โดยเฉพาะข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์ ที่เจริญเติบโตก้าวหน้าในชีวิตราชการไปเป็น ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต จนถึงอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

นายพิพัฒน์ สัสดีแพง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก คนที่ 15 กล่าวว่า การทำบุญปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลของเจ้าหน้าที่แล้ว ยังได้เชื้อเชิญอดีตข้าราชการ ลูกจ้าง อีกทั้งบุคคลที่ใกล้ชิดมาร่วมพิธี ที่ผ่านมากรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดสรรงบประมาณมาพัฒนาทุกด้าน เพื่อให้ทันต่อการบริการข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งสวัสดิการอาคารสถานที่ ด้านบุคลากร เทคนิค ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้สวยงาม เพื่อรองรับความเจริญของจังหวัดพิษณุโลกในทุกมิติ

วันนี้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศภูมิทัศน์ที่มีความร่มรื่น สีสันอันสวยงาม สดชื่น รอยยิ้มและการต้อนรับอันอบอุ่นของบุคลากรในท้องทุ่งทะเลแก้วแห่งนี้ ระคนท้องฟ้าสีครามยามสาย ดูเหมือนมีมนต์ขลังไม่มีวันเสื่อมคลาย

กร บ้านกร่าง รายงาน