อบจ.อุตรดิตถ์ มอบเงินโครงการปรับปรุงบูรณะศาลาการเปรียญ ให้กับวัดไผ่ล้อม อำเภอลับแล

708

อบจ.อุตรดิตถ์ มอบเงินโครงการปรับปรุงบูรณะศาลาการเปรียญ ให้กับวัดไผ่ล้อม อำเภอลับแล

เมื่อวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องรับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายไพบูลย์ วิรบุตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมชาย ไชยพันธุ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายนันทสิทธิ์ โพธิ์งาม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทำการมอบเงินอุดหนุนตามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงบูรณะศาลาการเปรียญ ให้กับวัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนเงิน 250,000 บาท

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน