แม่สาย มอบบ้าน 10 หลัง ให้ผู้ยากไร้ ผู้พิการ คนชรา ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระพระเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

621

แม่สาย มอบบ้าน 10 หลัง ให้ผู้ยากไร้ ผู้พิการ คนชรา ถวายพระราชกุศลสมเด็จพระพระเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิ.ย.64 เวลา 09.30 น. นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นางวนิดา หล้าอ่อน นายกกิ่งกาชาดแม่สาย หัวหน้าหน่วยงานข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ทหารกองทัพไทย จิตอาสาพระราชทาน สมาชิกกิ่งกาชาดแม่สาย บริษัทห้างร้านต่างๆ และประชาชนในเขตพื้นที่ทั้ง 8 ตำบล

โดยร่วมกันมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ เด็ก ผู้พิการ คนชรา ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระพระเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

โดยมีรายชื่อผู้ได้รับมอบบ้านดังนี้
1.น.ส.สุข ชัยเรือน บ้านเลขที่ 133 ม.1 ชุมชนห้วยแขก ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
2.นายหน๋อ นางตอง บ้านเลขที่ 60 ม.10 บ.ผาแตก ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย
3.นายแสง แก้วตาล ม.11 บ.บ้านสันทรายใหม่ ต.แม่สาย อ.แม่สาย
4.นางนาพือ สุขชีนะ บ้านเลขที่ 140 ม.2 บ.ห้วยไคร้ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
5.นางนาง ปันหมู บ้านเลขที่ 39/1 ม.8 บ.สันลิดไม้ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย
6.นายดม ทรายทอง บ้านเลขที่ 105 ม.6 บ.ป่าซางงาม ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย
7.นายบรรจง จินดาธรรม บ้านเลขที่ 93 ม.6 บ.ทุ่งเกลี้ยง ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย
8.น.ส.คำอิ่น ก๋องคำ ม.12 บ.น้ำจำกลาง ต.โป่งผา อ.แม่สาย
9.นางแก้วมา โยพนาศักดิ์ บ้านเลขที่ 91 ม.4 บ.สันทรายน้อย ต.บ้านด้าย อ.แม่สาย
10.นายอินถา วิชาโห้ง บ้านเลขที่ 114 บ.บ้านโป่ง ม.9 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย

ซึ่งโครงการสร้างบ้านมอบให้แก่กลุ่มคนเปราะบางทางสังคมได้ทำต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางปี 2563 เป็นจำนวนกว่า 54 หลังเรือนแล้ว ที่เป็นการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่ อ.แม่สาย

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ /รายงาน