2625

“โคก หนอง นา โมเดล” พิษณุโลก-กำแพงเพชร ปปท.เขต 6 “จี้”ผิดรูปแบบไม่มีผืนนา ช่างตรวจรับงาน ผวา!

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา นายทองสุข ณ พล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ เขต 6 (ผอ.ปปท.เขต 6)พิษณุโลก  พร้อมด้วยนายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ ดร.ทวุฒิ หลวงแก้ว นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ และนายนราวิชญ์ สิทธิโชค นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ ปปท.เขต 6 ร่วมกับผู้แทนกอ.รมน.จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร และพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เห็นชอบกลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาฟื้นฟูศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563

อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนตรวจสอบติดตาม และเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการที่เบิกจ่ายตามพระราชกำหนดดังกล่าวในเชิงรุก เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

สำหรับในการตรวจสอบครั้งนี้ ปบท.เขต 6 พบข้อสังเกตในการดำเนินโครงการ ดังนี้
1.การจัดทำโครงการไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์หรือวัตถุประสงค์หลักของโครงการ เนื่องจากการดำเนินโครงการในพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 3 ไร่ ไม่ครบองค์ประกอบตามหลักทฤษฎีใหม่ โดยต้องพัฒนาพื้นที่ให้เป็นต้นแบบกับครัวเรือนอื่นได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลา 5 ปี ตามเงื่อนไข สิ่งที่พบมีเพียงโคกกับหนองสระน้ำ ไม่มีพื้นที่นา
2.แบบมาตรฐานของกรมการพัฒนาชุมชน เมื่อนำมาใช้ในพื้นที่จริงต้องมีการปรับลดปริมาณงานและลดเงิน เนื่องจากพื้นที่จริงไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบ
3.การดำเนินโครงการไม่ยึดตามแบบรูปรายการที่กำหนดในสัญญาจ้าง แต่ยึคตามแบบความต้องการของเกษตรกร จึงผิดไปจากวัตถุประสงค์ของโคก หนอง นา โมเดล
4.ผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุที่มาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ไม่ทราบรายละเอียดโครงการ จึงไม่สามารถควบคุมงานและตรวจรับงานได้
5.ไม่มีการสำรวจและปรับผังให้เป็นไบตามสภาพภูมิสังคมก่อนดำเนินการ ทั้งนี้ ปปท. เขต 6 จะสรุปรายงานต่อผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท.

รายงานข่าวแจ้งว่า การดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่ยังไม่เป็นไปตามรูปแบบกำหนดไว้ อำเภอไทรงาม 3 โครงการ อำเภอวังทอง 3 โครงการ ทั้งนี้ ปปท.เขต 6 แนะนำให้ปรับรูปแบบเป็นไปตามโครงการและสอดคล้องกับงบประมาณที่จะต้องเบิกจ่าย รวมทั้งข้อบกพร่องเกี่ยวกับช่างควบคุมงานของ อปท.ที่ไม่อยากรับผิดชอบโครงการที่อาจไม่ถูกต้องตามรูปแบบและรายการ ซึ่งเป็นการสุ่มเสี่ยงและกระทบต่อตำแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงาน