ปปท.เขต 6 “กังขา” ชป.ขอภาพถ่ายดาวเทียม “gistda”ตรวจสอบข้อเท็จจริงขุดลอกคลองพิษณุโลก-สุโขทัย

กรณีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ปปท.) เขต 6  พิษณุโลก ติดตามตรวจสอบความการจัดทำโครงการของสำนักเครื่องจักรกลที่ 2 พิษณุโลก หน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน ได้จัดทำโครงการกำจัดวัชพืชขุดลอกลำคลองในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย แต่ตรวจพบว่ามีความซ้ำซ้อนในพื้นที่เดียวกันกับหน่วยงานอื่น ซึ่งดำเนินการจัดตั้งงบประมาณขุดลอกไปก่อนหน้าแล้ว เช่น อบจ.-อำเภอ และอบต. อีกทั้งหน่วยงานต่างๆเหล่านั้น ได้ทำหนังสือขออนุญาตดำเนินงานขุดลอกจากหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานแล้ว

ปปท.เขต 6 พิษณุโลก  ตรวจสอบพบการใช้จ่ายงบประมาณโครงการขุดลอกแหล่งน้ำในการกำจัดวัชพืชของสำนักเครื่องจักรกลที่ 2 พิษณุโลก ในสังกัด กรมชลประทาน ไม่เป็นตามข้อเท็จจริงส่อไปในทางทุจริต โดยการเสนอของบประมาณจัดทำโครงการขุดลอกซ้ำซ้อนในพื้นที่เดียวกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) และอำเภอ ได้จัดทำไปแล้ว ทั้งในพื้นที่ตำบลดงประคำ และตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก และตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักเครื่องจักรกล ที่ 2

ซึ่งในข้อเท็จจริง บางแห่งเรือขุดไม่สามารถลงไปขุดลำคลองขนาดเล็ก ได้ แต่ทว่าเรือขุดมีอัตรา ราคาขุดต่อลูกบาศก์คิวสูงกว่าใช้รถแบ็คโฮขุดลอก

นอกจากนั้น ปปท.เขต 6 ยังตั้งขอสังเกตุอีกว่า การดำเนินโครงการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชบางแห่ง มีวัชพืชขนาดใหญ่ เช่น ไมยราบยักษ์ และอื่นๆ ขึ้นอย่างรวดเร็วเต็มลำคลองเพียงระยะเวลา 5-6 เดือน และไม่มีการติดป้ายโครงการตามระเบียบพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง และมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)ลงวันที่ 22 มกราคม 2551 ทั้งนี้สำนักเครื่องจักรกลที่ 2 มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินไปเรียบร้อยแล้ว

อีกทั้งยังเป็นโครงการที่ทางหน่วยงานรับผิดชอบจัดทำเอง โดยอ้างใช้เรือขุดลอกกำจัดวัชพืชทั้งที่เป็นลำคลองขนาดไม่กว้างมากนัก สามารถใช้รถแบ็คโฮเพียงพอแล้ว จึงทำให้สูญเสียงบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่อนข้างสูง รวมทั้งค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆในการใช้โป๊ะลงไปขุดลอก ซึ่งไม่คุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณ ตามมาตรา 58/3 ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ท.หรือสำนักงานพบว่าการดำเนินโครงการใดมีการกำหนดวงเงินสูงเกินที่เป็นจริงหรือไม่คุ้มค่า ให้แจ้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ปปท.เขต 6 จึงประสานขอความร่วมมือไปยังจิสด้า(gistda) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อขอภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงว่ามีการจัดทำโครงการขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชจริงหรือไม่ในช่วงวันและเวลาใด จะสามารถรับทราบข้อเท็จจริงได้ทันที

นายทองสุข ณ พล ผอ.ปปท.เขต 6 พิษณุโลก กล่าวว่า กรมชลประทานที่ไปตรวจมามีการทำซ้อนกับหน่วยงานอื่นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย ปรากฎว่ามีหน่วยงานอื่นทำในพื้นที่เดียวกันไว้ คลองเดียวกันถึง 4 หน่วยงาน ทั้ง อำเภอ-อบจ.อบต. กรมชลประทานทำซ้ำ 4 หน่วยงาน เป็นโครงการลักษณะเดียวกันเป็นคลอง และท้องถิ่นทำไว้ จึงได้เสนอ สตง.ตามมาตรา 58/3 ของ ป.ป.ท. ลักษณะกำหนดดำเนินการโครงการไม่คุ้มค่าวงเงินงบประมาณราคาแพงเกินความเป็นจริง อีกทางหนึ่งส่งให้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)และ ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(ศอตช.)

การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ มีการเบิกจ่ายใช้งบประมาณเกินความเป็นจริงไม่คุ้มค่า อีกด้านหนึ่งคงต้องรอภาพถ่ายสัญญาณดาวเทียมว่าทำจริงหรือไม่