ป.4 พัน.4 ร่วมศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ “เดินตามรอยพ่อยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

TWO  Day Camp  – TWO  DAY OPPORTUNITY สองวัน โอกาสการเรียนรู้ กับ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4  (ป.4 พัน.4)ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ ร่วมจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน   “เดินตามรอยพ่อยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นำเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  “ 2 วันกับการ ดูโค จับไส้เดือน เพิ่มประสบการณ์ ”

GREEN Generation   กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 จัดกำลังพลเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน, การจัดการขยะเพิ่มมูลค่า, การจัดการขยะเปียก (Green Cone), การเลี้ยงไส้เดือน, การทำปุ๋ยมูลไส้เดือน ให้กับเจ้าหน้าที่และเยาวชนของ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ และนำเยี่ยมชมโครงการธนาคารกระบือ ณ บริเวณพื้นที่เกษตรกรรมของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ ในห้วงวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักในการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง…เรียนเพื่อใช้ชีวิต อยู่อย่างพอเพียง ใกล้ตัวความสุขยังมี

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4  ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์   ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “เดินตามรอยพ่อยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน เยาวชนและแกนนำจะถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งจะได้รับความรู้ และเล่นเกมในแต่ละฐาน ดังนี้

ฐานแรกคือ การเพิ่มมูลค่าให้ขยะด้วยการแยกขยะในชีวิตประจำวัน (ขยะทองคำ)  ขยะรีไซเคิลที่นำมาจากบ้านและนำไปขายที่ธนาคารขยะฃ

ฐานที่สองคือ ถังหมักรักษ์โลก (green cone)  เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ เหมาะสำหรับการจัดการขยะอินทรีย์ที่เหลือจากครัวเรือนเพื่อไม่ให้ปะปนไปกับขยะอื่นๆ โดยอาศัยกระบวนการของจุลินทรีย์

ฐานที่สามคือ การเปลี่ยนเศษอาหารและมูลสัตว์ให้มีมูลค่า (Waste To Worth)  ด้วยวิธีการเลี้ยงไส้เดือน เป็นอีกหนึ่งวิธีในการจัดการเศษอาหาร ไส้เดือนจะย่อยเศษอาหารที่เหลือจนได้ปุ๋ย ปุ๋ยจากมูลไส้เดือนสามารถนำไปใช้ในการปลูกพืชได้ด้วย

กิจกรรมค่ายเยาวชน “เดินตามรอยพ่อยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4  ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ มีความตั้งใจที่จะเพาะเมล็ดพันธุ์เยาวชนจิตอาสา เกิดจากแนวคิดที่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4  ให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่ที่เป็นความหวังของประเทศชาติ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดโครงการดำเนินการในรูปแบบค่ายเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมมาพัฒนาต่อยอดโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรกรรมแบบอินทรีย์ให้กับชุมชน พร้อมทั้งปลูกฝังการเป็นผู้นำที่เสียสละและมีจิตสาธารณะ ”

การอบรบค่ายเยาวชน “เดินตามรอยพ่อยึดหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในครั้งนี้ ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจ มีทักษะการปฏิบัติงานตามพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน เกิดความเชื่อมโยงของกลุ่มเครือข่ายเยาวชนต่อไป

นกยูง ลำแพน /รายงาน