พะเยา เตรียมจัดงาน มหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือ อารยธรรมล้านนา สู่สากลอย่างยิ่งใหญ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่ วัฒนธรรมวิถีชีวิตของกลุ่มล้านนาตะวันออก

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ที่บริเวณลานวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา และผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สำนักงานเชียงราย) ได้ร่วมกัน แถลงข่าวการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมภาคเหนือ อัตลักษณ์อารยธรรมล้านนา สู่สากล ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2562 ณ ลานศิลปวัฒนธรรมการพะเยา อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา

เพื่อส่งเสริมการนำอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรม มาส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบสัมผัสวัฒนธรรมวิถีชีวิตในแง่มุมต่างๆ ของกลุ่มล้านนาตะวันออก ให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายในกลุ่มนักท่องเที่ยว รวมถึงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในระดับจังหวัด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ต่อยอดนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาและเรียนรู้การทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ และความเป็นไทยนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดี ในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ โดยการจัดงานดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2562 เป็นระยะเวลา 7 วัน

ภายใต้แนวคิด การจัดงานความรุ่งโรจน์แห่งวัฒนธรรม อัตลักษณ์อารยธรรมล้านนา สู่สากลซึ่งจะมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 3 เมษายนนี้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นิทรรศกาหมู่บ้านวัฒนธรรมและการสาธิตพร้อมการเรียนรู้วิถีชีวิตการละเล่นทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ การแสดงแสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์สุดอลังการ ชุดเบิกพิศุทธิ์ ศุภกาลดิถี ศรีมิ่งฟ้า อารยะล้านนาตะวันออก การประกวดทูตทางวัฒนธรรม เป็นการประกวดสาวงามจากกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก ชิงมงกุฎ สายสะพายและเงินรางวัลกว่า 40,000 บาท การแสดงและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม กับมั่วของกิ๋นคนเมือง และการแสดงดนตรีพื้นบ้านล้านนาและดนตรีร่วมสมัย รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกอีกด้วย