พิษณุโลก กอ.รมน. จังหวัด จับมือพาณิชย์จังหวัด ตรวจเข้มร้านค้าฉวยโอกาสช่วงโควิด-19

380

พิษณุโลก กอ.รมน. จังหวัด จับมือพาณิชย์จังหวัด ตรวจเข้มร้านค้าฉวยโอกาสช่วงโควิด-19


วันที่ 28 พ.ค.64  พ.อ. วัชรพงศ์  แก้วแจ้ง รอง ผอ.รมน.จังหวัดพิษณุโลก(ท.) มอบหมายให้ ร.ต.สุวัฒณ์  เพ็งคุ้ม รอง หน.ฝ่ายประสานการปฏิบัติ กลุ่มงานประสานความมั่นคงฯ พร้อม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฯ  และ จนท.พัน สห.31 มทบ.39 ลงพื้นที่ตรวจกิจการ/กิจกรรมตามมาตรการผ่อนคลายของข้อกำหนด (ฉบับที่ 6) จากผลกระทบโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยบูรณาการร่วมกับ นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวธัญรดี  สลีวงศ์ นักวิชาการพาณิชยำนาญการฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับฯ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ดังนี้


1.ตลาดเทศบาล 5 (บ้านคลอง) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผลการตรวจสอบพบว่า
1.1 ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าเปิดเผย ครบถ้วน ชัดเจน ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
1.2 ราคาสินค้าทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน อาทิ
– หมูเนื้อแดง ราคา 150 – 160 บาท/กิโลกรัม
– สามชั้น 160 – 170 บาท/กิโลกรัม
– สันใน 160 บาท/กิโลกรัม
– ไข่ไก่ เบอร์ 0 ราคา 120 บาท/แผง
– ไข่ไก่ เบอร์ 1 ราคา 110 บาท/แผง
– ไข่ไก่ เบอร์ 2 ราคา 100 บาท/แผง
– ไข่ไก่ เบอร์ 3 ราคา 90 บาท/แผง
1.3 ด้านปริมาณ มีเพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชน

2.ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ ถุงมือยางทางการแพทย์ และสินค้าอื่นที่เกี่ยวข้องในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายของผู้ประกอบการ ร้านยาบ้านคลอง และร้านขายยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)


จากการตรวจติดตามพบว่า
2.1 ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย เปิดเผย ครบถ้วน ชัดเจน ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
2.2 ราคาสินค้าทรงตัวจากสัปดาห์ก่อนหน้า โดยมีราคาจำหน่าย ดังนี้
2.3 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ชนิดกรองฝุ่น 3 ชั้น (ผลิตในประเทศ) บรรจุ 50 ชิ้น/กล่อง ราคา 89 – 120 บาท  (เฉลี่ยชิ้นละ 1.78 – 2.00 บาท) ซึ่งไม่เกินราคาตามประกาศ กกร.กำหนด
2.4 เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ขนาด  50  มล. ราคา  45  บาท/ขวด
2.5 ด้านปริมาณ : ผู้ประกอบการสั่งซื้อสินค้าได้ตามปกติ และมีเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่


ทั้งนี้ได้ชี้แจงให้ผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ของสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์สายด่วนความมั่นคง 1374 พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้ไปฉีดวัคซีน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย