ตาก ประชุมพิจารณาแนวทางการติดตามสถานการณ์การลักลอบข้ามแดนเข้ามาในพื้นที่

204

จังหวัดตาก ประชุมพิจารณาแนวทางการลักลอบการข้ามแดน และติดตามสถานการณ์การลักลอบข้ามแดนเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 3 มี.ค. 64 เวลา 08.00 น. ที่ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการลักลอบการข้ามแดน โดยมี หน่วยงานความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

จากสถานการณ์การลักลอบข้ามแดนเข้ามาในพื้นที่จังหวัดตาก ในช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานความมั่นคงได้มีการจับกุม และดำเนินการส่งตัวเข้าสถานที่กักกัน รวมถึงโรงพยาบาล เพื่อตรวจคัดกรองและเข้ารับการรักษา และดำเนินการตามกฎหมาย

ทั้งนี้ จังหวัดตากได้มีมาตรการในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ กรณีที่มีการจับกุมคนต่างด้าว ที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย และสามารถผลักดันกลับ (ยกเว้นกรณีมีผู้นำพา) , กรณีที่มีการจับกุมคนต่างด้าว ที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย และมีความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ , กรณีที่มีการจับกุมคนต่างด้าว ที่เข้าเมืองผิดกฎหมายที่อยู่ในความควบคุม เช่น ห้องขังที่สถานีตำรวจภูธร ห้องขังของหน่วยงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้น , กรณีคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายหรือคนไทย ที่ไม่มีหลักฐานว่าพำนักในราชอาณาจักรไทยอย่างน้อย 14 วัน เป็นบุคคลที่ต้องสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด หรือผู้ที่เป็นผู้สัมผัสโรค มีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าลักลอบข้ามแดนหรือไปยังท้องที่นอกราชอาณาจักร หรือกลับมาจากพื้นที่ที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งถือเป็นบุคคลที่ต้องสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด หรือผู้ที่เป็นผู้สัมผัสโรคหรือเป็นพาหะ ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งจะมีการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ ต่อไป