อบจ.พิษณุโลก เดินหน้าสร้างฝายชะลอน้ำใช้ผลิตน้ำประปา 7 หมู่บ้าน กว่า 5,000 คน  พื้นที่ ต.นาบัว อ.นครไทย

182

อบจ.พิษณุโลก เดินหน้าสร้างฝายชะลอน้ำใช้ผลิตน้ำประปา 7 หมู่บ้าน กว่า 5,000 คน  พื้นที่ ต.นาบัว อ.นครไทย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางชุตินันท์  เครือสุข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอนครไทย นายอำนวย ตาวงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และนายวัทธิกร ขวัญจริง ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ลงพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการ “รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ” ให้แก่ราษฎรในพื้นที่หมู่ที่ 3-4 ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

โดยได้รับคงามร่วมมือจากนายประเจตน์ หมื่นพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว และผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่และราษฎรในพื้นที่ตำบลนาบัวกว่า 70 คน ที่พร้อมใจช่วยกันกรอกกระสอบทรายและก่อสร้างฝายชะลอน้ำบริเวณแม่น้ำแควน้อย ซึ่งถือเป็นสายน้ำหลักที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลนาบัว จำนวน 7 หมู่บ้าน ซึ่งมีราษฎร 900 ครัวเรือน ประชากรกว่า 5,000 คน ได้ใช้อุปโภคบริโภค

ขณะนี้แม่น้ำสายดังกล่าวกำลังเริ่มแห้งขอดส่งผลให้ไม่มีแหล่งน้ำสำหรับใช้ผลิตประปาหมู่บ้านจนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก หากดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำแล้วเสร็จจะสามารถช่วยชะลอและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอแล้วยังเป็นการช่วยอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป