สสจ. ตาก เตรียมพร้อมฉีดวัคซีนโควิด 19 ล็อตแรก 5 พันโด๊ส

285

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากเตรียมพร้อมฉีดวัคซีนโควิด 19 ล็อตแรก 5 พันโด๊ส กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และเจ้าหน้าที่ผู้สัมผัสผู้ป่วย คาดใช้ รวม 8 ขั้นตอนใช้เวลาฉีดวัคซีน 37 นาที

นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดตาก เปิดเผยถึงแผนการฉีดวัคซีนโควิด 19 ซีโนแวค หลังจังหวัดตาก ได้รับการจัดสรรวัคซีนล็อตแรกจากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 พันโด๊ส กลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรก คือบุคลาการทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า จำนวน 3 พันโด๊ส เจ้าหน้าที่ที่สัมผัสผู้ป่วย จำนวน 2 พันโด๊ส สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 นั้น กำหนดไว้ 8 ขั้นตอน คือ 1การลงทะเบียน 2ชั่งน้ำหนักวัดความดันโลหิต 3 คัดกรองซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง 4 รอฉีดวัคซีน 5 ฉีดวัคซีน 6 พักสังเกตุอาการ 30 นาที สแกน หมอพร้อม 7จุดตรวจก่อนกลับ พร้อมรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน และ 8การประเมินผลความคลอบคลุมการฉีดวัคซีนและอาการไม่พึงประสงค์ ซึ่งรวมทุกขั้นตอนจะใช้เวลาประมาณ 37 นาที สำหรับการวันและเวลาการฉีดวัคซีนนั้น จะมีการประชาสัมพันธ์อีกครั้ง