พัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ขับเคลื่อนสถานประกอบการดำเนินการตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

318

พัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ ขับเคลื่อนสถานประกอบการดำเนินการตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน


สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ 2557 ( พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ และรับฟังความคิดเห็น มุมมองจากสถานประกอบกิจการรวมทั้งกำหนดทิศทางการดำเนินงานในปี 2564  จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมสัมมนา แลบัว อุตรดิตถ์


วันนี้ (25 ก.พ. 64 ) นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ในสถานประกอบกิจการ ข้าราชการ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และผู้เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลกรในสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่เจ้าของสถานประกอบการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายฝึกอบรมของสถานประกอบการ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการยื่นขอรับรองหลักสูตรและค่าใชจ่ายตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ ให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นายจ้าง หรือสถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตน ให้มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นและยังสามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินการฝึกอบรมยื่นขอยกเว้นและลดหย่อนภาษีอากรได้อีกด้วย รวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆอย่างเช่น มีสิทธิในการกู้ยืมกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตนโดยปลอดดอกเบี้ย การได้รับเงินช่วยเหลืออุดหนุนในกรณีที่สถานประกอบการฝึกอบรมลูกจ้างของตนเองได้ครบถ้วนและสามารถฝึกอบรมได้มากเกินกว่าที่กำหนด ยิ่งมีการพัฒนาลูกจ้างมาก นายจ้างก็จะได้รับสิทธิประโยชน์คืนมากขึ้นอีกด้วย


ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน