กองทัพภาคที่ 3 ร่วมจังหวัดนครสวรรค์ มทบ.31 ติดตามความก้าวหน้าพัฒนาบึงบอระเพ็ด รองรับการท่องเที่ยว

562

กองทัพภาคที่ 3 ร่วมจังหวัดนครสวรรค์ มทบ.31 ติดตามความก้าวหน้าพัฒนาบึงบอระเพ็ด รองรับการท่องเที่ยว

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 มอบหมายให้ พลตรี สาธร ศิริยานนท์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 3/ เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 เดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บึงบอระเพ็ด และประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดนครสวรรค์ บึงบอระเพ็ด ก่อนไปตรวจเยี่ยมสถานที่ในการขนดินที่ประมูลโดย สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์

อีกทั้งลงพื้นที่ติดตามการปรับภูมิทัศน์ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง  โดยมี นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนครสวรรค์, พลตรี อดุลย์ ชมเย็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 31 , ส่วนราชการ,  หน่วยงาน , จิตอาสาพระราชทาน และ จิตอาสา 904 จังหวัดนครสวรรค์  เข้าร่วมภารกิจดังกล่าว


สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการโครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงบอระเพ็ดมีพื้นที่ 132,639-3-43 ไร่ ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินโดยเฉพาะ เลขที่ 1476 ลงวันที่ 6 กันยายน 2560 ปัจจุบันได้ขุดลอกและกำจัดวัชพืชบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ และโครงการชลประทานนครสวรรค์ ได้รับงบประมาณประจำปี 2564 มาเพื่อการขุดลอกและกำจัดวัชพืชในบึงบอระเพ็ด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดิน

ส่วนแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในแผนด้านการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด (Quick win) ในแผนงานระยะสั้น (ปี 2563 – ปี 2567) ดำเนินการขุดลอกคลองวังนา ตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งการขุดลอกคลองวังนา สามารถรองรับปริมาณน้ำ อัตรา 15 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จากสถานีสูบน้ำตำบลทับกฤชถึงบึงบอระเพ็ด ความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ – ก่อสร้างคันดินบำรุงรักษาคลอง กว้าง 3.5 เมตร

มีเป้าหมายผลประโยชน์ที่ได้รับ ปริมาณเก็บกัก 250,320 ลูกบาศก์เมตร และ ดำเนินการ ปรับปรุงประตูระบายน้ำ คลองบางปอง ตำบลแควใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ก่อสร้าง ประตูระบายน้ำ 1 แห่ง ขนาดประตู 6×6 เมตร จำนวน 2 ช่อง และ ปรับปรุงประตู ประตูระบายน้ำ เดิม 2 ช่อง ขุดลอกคลองบางปอง ความยาว 5 กิโลเมตร ความกว้าง 100 เมตร ความลึก 5 เมตร ส่วนฝายพับได้ ความยาว 350 เมตร,  ความสูง 1 เมตร, ทางผ่านปลา จำนวน 1 แห่ง ความกว้าง 3 เมตร,  ความยาว 60 เมตร สามารถระบายน้ำสูงสุด 800 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ช่วยบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ได้ประมาณ 21,000 ไร่