กกล.ผาเมือง นำกำลัง อส.กร.  480 นาย หมู่บ้านยามแนวชายแดนลงพื้นที่รณรงค์ลดการเผา

642

กกล.ผาเมือง นำกำลัง อส.กร.  480 นาย หมู่บ้านยามแนวชายแดนลงพื้นที่รณรงค์ลดการเผา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง(ผบ.กกล.ผาเมือง) เปิดเผยว่า กองกำลังผาเมืองนำกำลังอาสาสมัครกิจการพลเรือน ( อส.กร. )  480 นายจากหมู่บ้านยามแนวชายแดนลงพื้นที่รณรงค์ให้ประชาชนลดการเผาแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่รับผิดชอบ โดยอาสาสมัครกิจการพลเรือน ( อส.กร. ) เหล่านี้กระจายอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด 24 อำเภอ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ 5 อำเภอ จังหวัดเชียงราย 7 อำเภอ จังหวัดพะเยา 2 อำเภอ จังหวัดน่าน 7 อำเภอ จังหวัดอุตรดิตถ์ 2 อำเภอ และจังหวัดพิษณุโลก 1 อำเภอ

ทั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยดูแลรักษาป่าเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง กล่าวอีกว่า  เนื่องจากกองกำลังผาเมืองมีพื้นที่ติดกับประเทศเมียนมาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) ได้ขอความร่วมมือทางทหารเมียนมาและลาวแจ้งประชาชนให้ช่วยกันงดการเผาในพื้นที่ป่า และเมื่อเกิดสถานการณ์ไฟป่าในแต่ละพื้นที่ขอให้ประชาชนแจ้งหน่วยงานของรัฐในการเข้าควบคุมไฟป่า นอกจากนี้กองกำลังผาเมืองเตรียมจัดโครงการทำแนวกันไฟสองแผ่นดินในพื้นที่บ้านนอแล อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนใน 2 พื้นที่มาร่วมกันในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ทั้งนี้จากสถิติการเกิดไฟป่า ปี 2563 ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังผาเมือง เกิดไฟป่าจำนวน 356 ครั้ง ในปีนี้กองกำลังผาเมืองมีพื้นที่เพ่งเล็งพิเศษ 8 อำเภอ ใน 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่ อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ และจังหวัดเชียงราย ในพื้นที่ อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอเชียงของและอำเภอเชียงแสน ,จังหวัดน่านในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น