24 สถานีวิทยุเครือกองทัพบกที่ 3 รณรงค์สร้างจิตสำนึกแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน

643

24 สถานีวิทยุเครือกองทัพบกที่ 3 รณรงค์สร้างจิตสำนึกแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน


พ.อ.วรพงษ์  รอตภัย  รองประธานคณะกรรมการบริหารกิจการวิทยุกระจายเสียง กองทัพบกที่ 3 เปิดเผยว่า สถานีวิทยุในเครือกองทัพบกที่ 3 จำนวน 24 สถานี ในพื้นที่ 17จังหวัดภาคเหนือร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ลดการเผาในพื้นที่โล่ง เขาขยะ เศษวัชพืชต่างๆ   เป็นการลดปริมาณหมอกควันที่ส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชน  เนื่องจากในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี  ภาคเหนือมักประสบกับปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

ทั้งนี้.ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  2563 สถานีวิทยุในเครือกองทัพบกที่ 3 ได้ผลิตสปอตภาษาไทยภาษาถิ่นและภาษาชนเผ่าในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อให้ประชาชนลดการเผา  โดยประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการภาคบังคับของสถานีจำนวน  4 รายการ ได้แก่ รายการข่าวยามเข้า เวลา 06.00-07.00 น. ดำเนินรายการโดยคุณสุรเชษฐ์   มากร ,รายการรอบรั้วสีเขียว เวลา 07.30 – 08.00 น.ดำเนินรายการโดยคุณภัทราวดี   เกิดบาง ,รายการพลังแผ่นดิน เวลา 12.05 – 12.30 น.ดำเนินรายการโดย ส.ต.หญิง ณฐพร เฮงพลอย , รายการข่าวสารจากกองทัพภาคที่ 3 เวลา 18.00 – 19.00 ดำเนินรายการโดยคุณสุรเชษฐ์   มากร

อย่างไรก็ตามสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกที่ 3  ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดการเผาในพื้นที่โล่งแจ้ง เผาเศษวัชพืช เผาขยะ ในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน 2564 เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  เศรษฐกิจ สังคมและการท่องเที่ยว ตลอดจนเฝ้าระวังการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่เพื่อให้ภาคเหนือของเรามีอากาศที่ดี