จังหวัดตาก Kick off สร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน “ทำความดีด้วยหัวใจ”

577

จังหวัดตาก Kick off สร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน “ทำความดีด้วยหัวใจ”

วันที่ 19 ก.พ. 64 เวลา 09:30 น. ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านไม้งาม (บ้านไร่ไอละมุน) หมู่ 4 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี “ทำความดีด้วยหัวใจ” และตั้งปณิธานจิตอาสาพัฒนาชุมชนฯ โดยมี นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายอดิศักดิ์ วงษ์พานิช ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดตาก นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอเมืองตาก หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม


ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชน และเป็นแกนนำหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยกลุ่มเป้าหมายของจังหวัดตาก เป็นผู้นำชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 9 อำเภอ 10 ตำบลๆ ละ 15 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน แบ่งเป็นอำเภอละ 1 ตำบล เว้นอำเภอเมืองตาก จำนวน 2 ตำบล

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการในระดับอำเภอ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก จัดกิจกรรม Kick off ตำบลนำร่อง ในครั้งนี้ขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านไม้งาม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชน ให้สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชน เป็นแกนนำหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยเสริมสร้างผู้นำชุมชน ให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนบูรณาการงาน สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน การอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า การปกป้องดิน สร้างความสามัคคีของคนในชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้คติพจน์ “1 หมู่บ้าน สามารถดูแลได้ทั้งตำบล สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ด้วยหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้นำชุมชนจากตำบลไม้งาม จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ด้วยกัน