553

แม่สาย มอบบ้านปันสุขให้น้อง ตามโครงการเด็กนักเรียนที่เรียนดี แต่ขัดสนด้านความเป็นอยู่

วันที่.18 ก.พ.64 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางวนิดา หล้าอ่อน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.โป่งผา อบต.โป่งผา สมาชิกกิ่งกาชาด อ.แม่สาย คุณครูโรงเรียนบ้านป่าแฝ และทีม อสม.

ได้จัดพิธีมอบบ้านให้เด็กนักเรียนตามโครงการ บ้านปันสุขให้น้อง เดือนแห่งความรัก 2564 โดยบ้านหลังนี้เป็นการร่วมมือกันซ่อมแซมต่อเติม

โดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลโป่งผา อบต.โป่งผา และผู้ใหญ่บ้านชูชาติ และชาวบ้านหมู่ 3 ตำบลโป่งผา ซึ่งเป็นบ้านของ ดญ.บุญตา นามแปง โดยเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าแฝ ม.3 ต.โป่งผา ที่เรียนดี แต่ขัดสนในความเป็นอยู่ของครอบครัว ที่ผ่านมา ดญ.บุญตา นามแปง ได้ช่วยเหลืองานสังคมโดยตลอด ทางหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจึงเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนของชาติ ที่เรียนดี แต่ขัดสนในด้านความเป็นอยู่ จึงได้รับคัดเลือกในโครงการ บ้านปันสุขให้น้อง เดือนแห่งความรัก

บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน