สปสช. จับมือ สสจ.สุโขทัย นำร่องพื้นที่ต้นแบบลงทะเบียนสิทธิบัตรทอง“พระสงฆ์”และตรวจสุขภาพครบวงจร


เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่วัดราษฎร์ศรัทธาราม ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ ศรีสำโรง ร่วมกับ คณะสงฆ์อำเภอศรีสำโรง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย และ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและสื่อสารสังคมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพพระสงฆ์

กิจกรรมประกอบด้วยการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การตรวจสอบสิทธิและลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับพระสงฆ์ในเขตอำเภอศรีสำโรง จำนวน 130 รูป โดยมี พระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

นพ.ภูวนนท์ เอี่ยมจันทน์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 2 พิษณุโลก เปิดเผยว่า ตามที่มีการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติปลายปี พ.ศ. 2560 โดยมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมขับเคลื่อนในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ในส่วนของ สปสช. นั้น ให้ความสำคัญว่าพระสงฆ์เป็นกลุ่มหนึ่งของผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ต้องได้รับการดูแลให้เข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

ซึ่งปัญหาสุขภาพของพระสงฆ์ในปัจจุบันมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และโรคหัวใจ มากกว่าประชาชนโดยทั่วไป เนื่องจากไม่สามารถเลือกฉันภัตตาหารได้ และการบริหารกายน้อย นอกจากนี้ยังขาดโอกาสที่จะได้รับการคัดกรองสุขภาพ เจ็บป่วยรุนแรงจึงจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล การจัดกิจกรรมขึ้นครั้งนี้ จึงถือเป็นการนำร่องในการขับเคลื่อนให้พระสงฆ์ได้รับรู้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพ ซึ่งจังหวัดสุโขทัยถือเป็นจังหวัดต้นแบบที่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว

โดยบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสำโรง และคณะสงฆ์อำเภอศรีสำโรง
นพ.บริรักษ์ ลัภนะกุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า อำเภอศรีสำโรง เป็นอำเภอนำร่องของจังหวัดสุโขทัย ที่มีการตรวจสุขภาพพระสงฆ์และการสื่อสารสังคมเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพพระสงฆ์ และเป็นครั้งแรกที่มีการตรวจสุขภาพแบบครบวงจรโดยได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุขจากโรงพยาบาลศรีสังวร สุโขทัย และรพ.สต.ในพื้นที่ ดำเนินการตรวจประเมินสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดสายตา สุขภาพช่องปาก เอ็กซเรย์ปอด รวมถึงการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพ

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จึงเป็นการอำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ที่มีปัญหาสุขภาพและการตรวจร่างกาย เพื่อให้สามารถป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นๆ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้มีพระสงฆ์ร่วมตรวจคัดกรองจำนวน 130 รูป จากพระสงฆ์ในอำเภอทั้งสิ้น 275 รูป หลังจากกิจกรรมครั้งนี้จะได้ประสานเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยเพื่อจัดให้มีการลงทะเบียนสิทธิในการประชุมคณะสงฆ์ รวมถึงให้รพ.สต.สำรวจและลงทะเบียนสิทธิให้กับพระสงฆ์ตามนโยบาย 1 วัด 1 รพ.สต. เพื่อให้พระสงฆ์ได้รับการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครอบคลุมทั้งจังหวัดซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 2,700 รูปต่อไป

 

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน