โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2564

413

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2564

 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก มอบหมายให้ นายดิลกยศ ปานะดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ ทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อให้คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดอุตรดิตถ์รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, ผลการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ และแผนการบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565, การจดทะเบียนก่อตั้งองค์การผู้ใช้น้ำ, การประกาศรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, รายงานสถานการณ์น้ำ และการดำเนินงานตามมาตรการแก้ไขปัญหา ภัยแล้งปี 2563/64 (ผ่านระบบโปรแกรม Zoom)
ณ ที่ทำการฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน