452

รองนายก อบจ.พิษณุโลก ลุยน้ำ”รวมพลคนสร้างฝาย”

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และคณะลงพื้นที่ดำเนินก่อสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการ “รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ” ณ บ้านปากรอง หมู่ที่ 3 ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้ราษฎรหมู่ที่ 3 บ้านปากรอง กว่า 226 ครัวเรือน ประชากร 767 คน รวมถึงวัด และโรงเรียนได้ใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้ โดยในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มีแผนดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จำนวน 15 แห่ง ในพื้นที่อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ