รองผู้ว่าฯตาก ผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน“โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2/3

244

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน“โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2/3 พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการพระราชทานฯ ณ เรือนจำอำเภอแม่สอด

วันที่ 15 ก.พ. 64 เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นที่ 2/3 พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ต้องขัง ณ เรือนจำอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี นายวิรัตน์ แดงเถิน ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอแม่สอด ศาลจังหวัดแม่สอด ตำรวจ ทหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

สำหรับโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2/3 ของเรือนจำอำเภอแม่สอด มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นผู้ต้องขังคนไทย จำนวน 35 คน และชาวต่างชาติ 26 คน รวมทั้งสิ้น 61 คน เข้ารับการฝึกปฏิบัติ เป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 แบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง , การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การออกแบบแนวความคิด การบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน

โดยการ ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง และมีการสรุปผลประเมินผลการปฏิบัติด้วย เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ต่างๆ ที่ได้รับ ไปประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ เมื่อยามพ้นโทษ อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น ขยายต่อยอด พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป