ผู้ว่าฯตาก ให้ความช่วยเหลือไถ่ถอนอุปกรณ์เพื่อการเลี้ยงชีพและประกอบอาชีพ หลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19

247

ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ให้ความช่วยเหลือไถ่ถอนอุปกรณ์เพื่อการเลี้ยงชีพและประกอบอาชีพ หลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมมอบถุงยังชีพฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีพต่อไป

วันที่ 15 ก.พ. 64 เวลา 11.00 น. ที่ สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ให้การสนับสนุนเงินเพื่อไถ่ถอนสิ่งของเพื่อการประกอบ อาชีพให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อน จำนวน 27 ราย เป็นเงิน 20,700 บาท พร้อมมอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีพ โดยสิ่งของที่ไถ่ถอน ได้แก่ สว่านไฟฟ้า ไมโคเวฟ หม้ออบลมร้อน แว่นตา หินเจียไฟฟ้า สว่านไฟฟ้า กบไฟฟ้า เลื่อยไฟฟ้า ขันเงิน นาฬิกาข้อมือ เครื่องดูดฝุ่น เครื่องสูบน้ำไดโว้ และตู้เชื่อมไฟฟ้า ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน นำไปใช้ประกอบอาชีพ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเป็นกำลังใจในการดำรงชีพต่อไป

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ได้กล่าว ให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด – 19 ซึ่งขอเป็นกำลังใจให้ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อน ผ่านพ้นวิกฤต ดังกล่าว และการช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากภาครัฐ นั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัด ได้เร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ถ้าหากผู้ใดมีความเดือดร้อนขอให้ประสาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมขน เพื่อประสานขอรับการช่วยเหลือต่อไป