พิษณุโลก กระทรวง พม.สร้างพลังเครือข่าย “อพม.”ขับเคลื่อนพลัง “บวร” ในพื้นที่อำเภอวังทอง

731

พิษณุโลก กระทรวง พม.สร้างพลังเครือข่าย “อพม.”ขับเคลื่อนพลัง “บวร” ในพื้นที่อำเภอวังทอง

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) เพื่อการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2564

โดยมีผู้ผ่านการอบรมฯ จะได้รับวุฒิบัตร และบัตรประจำตัว อพม. ทั้งนี้  รองอธิบดีฯ ได้เน้นย้ำถึงนโยบายนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม. ) ในการเพิ่มจำนวน อพม. ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ในอัตรา อพม. 1 คน : 40 ครัวเรือน เพื่อให้สามารถดูแลประชาชนในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้อย่างทั่วถึง จากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้สูงอายุ จำนวน 2 ราย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคและบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ทั้งนี้ รองอธิบดี ฯ ได้กำชับให้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนพลัง “บ ว ร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน และการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายในพื้นที่  “บวร” จึงไม่ใช่เพียงคำประกอบที่ใช้เรียกสถานที่ต่างๆ เท่านั้นมันมีที่มาถึงสังคมที่เกื้อกูล ส่งเสริม ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันในวงเวียนสังคมนั้นๆ ความเจริญที่แท้จริงของสังคมที่จะมีความสุขจึงจะสมบูรณ์แบบ

โดยมีพระครูไพบูลจันทสาร เจ้าคณะตำบลพันชาลี เขต 1 เจ้าอาวาสวัดหนองกาดำบำรุงธรรม ได้ให้แง่คิดการขับเคลื่อนงาน “บวร” พร้อมด้วย นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้พบปะ พูดคุย และให้แง่คิดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงาน “บวร” ในพื้นที่ตำบลพันชาลี แก่ผู้ร่วมเข้าโครงการฯ รวมทั้งได้วิทยากร นายนำพล ตระการผล วิทยากรกระบวนการ ที่มากด้วยประสบการณ์ในการดำเนินเวทีในครั้งนี้ ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบไปด้วย พระภิกษุสงฆ์ คณะครู อาจารย์ แกนนำสภาเด็กและเยาวชน อพม. และผู้นำชุมชน