พิษณุโลก “เปรมฤดี ชามพูนท”เปิดตัวพร้อมผู้สมัคร ส.ท. 4 เขต ยกระดับพัฒนาประปาจนสะเด็ดน้ำ(คลิป) 

1092

พิษณุโลก “เปรมฤดี ชามพูนท”เปิดตัวพร้อมผู้สมัคร ส.ท. 4 เขต ยกระดับพัฒนาประปาจนสะเด็ดน้ำ(คลิป)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.ดร.เปรมฤดี ชมพูนท ผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก หัวหน้าคณะลูกนเรศวร ได้เปิดตัวพร้อมทั้งผู้สมัครสมาชิกเทศบาลนครพิษณุโลก  4 เขต ณ บ้านเลขที่ 601 ถ.พระองค์ขาว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

โดยแถลงโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปา ระยะที่ 3 ดังนี้
1.เพื่อแก้ปัญหาการสูญเสียน้ำประปาในท่อเมนประปาและมีแรงดันในเส้นท่อเมนประปาเพิ่มขึ้นไหลแรงและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค
2.เพื่อมีน้ำประปาที่ใสสะอาดให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาลนครพิษณุโลกและสามารถรองรับการขยายตัวและเปลี่ยนแปลงของเมืองพิษณุโลกในอนาคต
3.เพื่อพัฒนายกระดับการบริการน้ำประปาให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน เป้าหมาย ก่อสร้างปรับปรุงระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปาบางส่วนของพื้นที่โซนที่ 2 และโซนที่ 3 ตั้งแต่สถานีสูบน้ำจ่ายน้ำประปาย่อย(วัดใหม่อภัยยาราม)ผ่านถนนพระองค์ดำ ถนนบรมไตรโลกนารถ ถึงถนนบรมไตรโลกนารถ 2 จนสุดเขตเทศบาลถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1058 และเชื่อมเข้ากับโครงข่ายท่อเมนจ่ายน้ำประปาเดิมรวมระยะทางไม่น้อยกว่า 8,000 เมตร

คาดว่าผลที่ได้รับ
1. มีระบบโครงข่ายท่อเมนจ่ายน้ำประปาที่สมบูรณ์แรงดันน้ำในเส้นท่อเพิ่มเติมและลดปัญหาการสูญเสียน้ำประปาให้เหลือไม่เกินร้อยละ 30
2. ลดรายจ่ายต้นทุนการผลิตการซ่อมบำรุงและมีรายได้คงเหลือเพื่อพัฒนาระบบน้ำประปาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสูงขึ้นในอนาคต
3.พัฒนายกระดับการบริการน้ำประปาให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจของเมืองพิษณุโลก

ชนันท์ ช่างเงิน/เอกสิทธิ์ ทรงทอง ภาพ/ข่าว