วันนี้ (10 ก.พ. 64) ที่ บริเวณลานหน้ากองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 นายกองเอก เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2564 โดยมี นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสำเริง ไชยเสน , นายรัฐพล นราดิศร , นายศรัณยู มีทองคำ และ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนของหน่วยจากทั้ง 25 อำเภอ เข้าร่วมพิธีครั้งนี้


กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 67 ทั้งนี้ เพื่อระลึกถึงความสำคัญของการจัดตั้งหน่วย และร่วมสดุดีต่อวีรกรรม คุณงามความดีของอาสารักษาดินแดน ที่ได้เสียสละชีวิต แรงกายและแรงใจ สร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ซึ่งถือเป็นกำลังพลภาคประชาชนที่สำคัญในการปฏิบัติงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งงานพิธีสำคัญต่างๆ การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การออกปฏิบัติการช่วยเหลือด้านสาธารณภัย รวมทั้งการขับเคลื่อนภารกิจตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน และภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งที่ผ่านมากองอาสารักษาดินแดนได้ร่วมกันสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมมากมาย และปัจจุบันได้ยกระดับขีดความสามารถจนกลายเป็นกำลังหลักสำคัญในการรักษาความสงบของประเทศแล้ว


ภายในงานได้มีการมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ซึ่งเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา จำนวน 15 ราย พร้อมทั้งมอบเสื้อให้กับสมาชิกฯ ทั้ง 26 กองร้อย เพื่อนำไปใช้สวมใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ ยังได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 95 ทุน ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 190,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับสมาชิกและครอบครัวของกองอาสารักษาดินแดน ในการปฏิบัติหน้าที่สร้างคุณความดีให้กับประเทศชาติต่อไป