วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายอดุลวิทย์ วิวัฒน์ธนาฒย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม “รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านห้วยน้ำไซใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายวัทธิกร ขวัญจริง ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม ภายในโครงการดังกล่าวมีผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนหมู่ที่ 15, 16, 17 ตำบลเนินเพิ่ม และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมจำนวนมาก ทั้งนี้สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนหมู่ที่ 15, 16, 17 ตำบลเนินเพิ่ม และพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมมือกันจัดโครงการ “รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ” ขึ้น เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนคนในชุมชนและผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเข้าใจถึงขั้นตอนในการสร้างฝายชะลอน้ำ โดยใช้วัสดุตามธรรมชาติมาประยุกต์ใช้และเพื่อสนับสนุนด้านวิชาการแก่กลุ่มนักเรียน เยาวชน และประชาชนที่ให้ความสนใจทางด้านการก่อสร้างฝายชะลอน้ำในรูปแบบต่างๆ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

 


โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการสร้างฝายชะลอน้ำ ณ จุดก่อสร้างฝายชะลอน้ำ จากนั้นนำผู้เข้าร่วมโครงการลงปฏิบัติภาคสนามในการสร้างฝายชะลอน้ำ นอกจากนี้ยังให้ความรู้เรื่อง ขั้นตอนและวิธีการสร้างแนวกันไฟและร่วมกันสร้างแนวกันไฟป่า เพื่อการอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ตามแนวพระราชดำริและเสริมสร้างการเรียนรู้ การอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป.