กองทัพภาคที่ 3 จัดการฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า


วันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่สโมสรนายทหารกรมทหารช่างที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)

ตามที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้เข้าร่วมโครงการปลูกป่าถาวร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 จำนวน 5 ล้านไร่ ทั่วประเทศ ในปี 2537 เป็นต้นมา โดย ปตท. ได้ร่วมดำเนินการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ล้านไร่ ทั่วประเทศ จำนวน 413 แปลงปลูก ครอบคลุมพื้นที่ 48 จังหวัด และดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 25 ปี และได้จัดตั้งเป็น สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ขึ้น เพื่อขยายผลองค์ความรู้ด้านการปลูกและฟื้นฟูป่า

นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับ กองทัพภาค กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช น้อมนำโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระนาง-เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ฝึกอบรมราษฎรรอบพื้นที่แปลงปลูกป่า ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน มีเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า รอบพื้นที่แปลงปลูกป่า 135 ตำบล รวมจำนวนประมาณ 20,000 คน มีพื้นที่ที่ได้รับพระราชทานธง “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” อยู่เป็นจำนวนมาก

โดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า เป็นอย่างดียิ่ง ในการนำความรู้ ความเข้าใจ สร้างเครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็ง ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกทำลาย ให้ฟื้นคืนสู่สภาพความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการปลูกป่าสอดคล้องกับศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 1 ล้านไร่ พบว่าแปลงปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ มีอัตราการรอดตายกว่าร้อยละ 82 หรือคิดเป็นจำนวนกว่า 9 แสนไร่ สามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 35 ล้านตัน คาร์บอนไดออกไซด์ หรือชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์ส่วนบุคคล 1,128,572คันต่อปี (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองคันต่อปี) และปลดปล่อยก๊าซออกซิเจน สู่ชั้นบรรยากาศประมาณ 28 ล้านตันออกซิเจน หรือสร้างลมหายใจให้มนุษย์ได้ถึง 5.7 ล้านคนต่อปี และประชาชนรอบพื้นที่แปลงปลูกป่า ได้รับประโยชน์จากป่าคิดเป็นมูลค่ากว่า 280 ล้านบาท/ปี


การจัดงานฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเพื่อให้ เยาวชน ชุมชน รอบพื้นที่แปลงปลูกป่า สืบสานการดำเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดจากรุ่นสู่รุ่น โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 250 คน ระหว่างวันที่ 24 – 29 มีนาคม 2562 กระบวนการฝึกอบรม เน้นหลักสูตรเนื้อหาทางวิชาการ 30 % และเกี่ยวกับกิจกรรมการมีส่วนร่วมและความรัก ความสามัคคี 70 %