รองแม่ทัพภาคที่ 3 มอบ กอ.รมน.จังหวัด ชุดปฏิบัติการสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพ-ลดการเผา(คลิป)

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า (บก.คฟป.ทภ.3 สน.) รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือสัปดาห์ที่ผ่านมา  พบว่ามีค่า PM 2.5 ระหว่าง 44 – 60  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 1 พื้นที่ คือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ค่า PM 10 ระหว่าง 65 – 91  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรโดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และ ค่าAQI ระหว่าง 76 – 122   ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง ถึง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ   โดยเฉพาะจังหวัด ลำปาง

ทั้งนี้สถานการณ์ไฟป่าและจุดความร้อน 17 จังหวัดภาคเหนือ จากจำนวน Hotspot (ดาวเทียมระบบ VIIRS) ห้วงวันที่ 1 – 7 ก.พ. 64 พบจำนวน 4,341 จุด โดยเฉพาะใน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 1,536 จุด มีพื้นที่ที่จุดความร้อนมากที่สุด คือ จังหวัดตาก จำนวน 433 จุด พื้นที่ป่าสงวนฯ จำนวน 1,782 จุด มีพื้นที่ที่จุดความร้อนมากที่สุด คือ จังหวัดลำปาง จำนวน 394 จุด และเขต สปก. จำนวน 357 จุด มีพื้นที่ที่จุดความร้อนมากที่สุด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 100 จุด

ด้านพล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ก่อนหน้านี้ ได้มอบหมายให้ กอ.รมน.จังหวัด และ ชุดรณรงค์สร้างจิตสำนึก 15 ชุดปฏิบัติการ ลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน เรื่องการดูแลสุขภาพช่วงเกิดภาวะหมอกควัน ตลอดจนรณรงค์ลดการเผาในพื้นที่