อนุบาลพิษณุโลก จัดกีฬาสี “ดอกบัวเกมส์” เน้นนักเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย


วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น สนามฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกีฬาสีดอกบัวเกมส์ 2018 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก พร้อมครูเครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียนให้การต้อนรับและรายงานกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ดอกบัวเกมส์ 2018

เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย การเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง และมีน้ำใจ นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย พร้อมให้นักเรียนพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา และเกิดการพัฒนาในทุกๆด้านไปพร้อมกัน โดยนำองค์ความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักเรียนโดยปราศจากปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

พร้อมให้นักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครองประกาศสงครามขยะ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก การแข่งขันกีฬาแบ่งเป็น 2 ประเภท กีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน โดยมีนักเรียนและคณะครู พร้อมผู้ปกครองร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายในกว่า 2,500 คน