ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเป็นครูกระบวนการครูกสิกรรม ครูประจำฐานการเรียนการพึ่งพาตนเอง และครูพาทำ

วันที่ 8 ก.พ. 64 เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติบ้านพะกอยวา หมู่ 6 ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมี นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด นายอดิศักดิ์ วงษ์พานิช รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดตาก ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ 3 อำเภอ 3 ตำบล 7 หมู่บ้าน 45 ครัวเรือน ประกอบด้วย ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จำนวน 23 ครัวเรือน ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จำนวน 8 ครัวเรือน และตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จำนวน 4 ครัวเรือน งบประมาณทั้งสิ้น 9,368,950 บาท โดยในวันนี้เป็นการดำเนินในกิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” และพัฒนาให้กลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำการพัฒนา สามารถเป็นครูกระบวนการ ครูกสิกรรม ครูประจำฐานการเรียนการพึ่งพาตนเองและครูพาทำ เพื่อขับเคลื่อนงาน และเชื่อมโยงเครือข่ายในพื้นที่ทั้ง 7 ภาคี การฝึกอบรมครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM จำนวน 18 คน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบตามโครงการจ้างงานสร้างรายได้ จำนวน 22 คน รวมทั้งสิ้น 40 คน ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม 5 วัน 4 คืนระหว่างวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีครัวเรือนต้นแบบเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและมีหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนให้การสนับสนุน มีการประยุกต์ศาสตร์พระราชาและน้อมนำแนวคิดทฤษฎีอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 40 ทฤษฎี ที่พระองค์ทรงพระราชทานไว้ในการจัดการพื้นที่ในรูปแบบต่างๆ ตามภูมิสังคม ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ ที่จะสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหาร นำผลผลิตมาสู่การต่อยอดแปรรูปในขั้นก้าวหน้า ยกระดับคุณภาพชีวิต โดยมีการดำเนินการขุดหนองกักเก็บน้ำ ทำโคกเพื่อปลูกไม้ 5 ระดับ การขุดคลองไส้ไก่ และปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ในพื้นที่ของตนเองได้ สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างเต็มที่ และเป็นพื้นที่ต้นแบบให้ประชาชนที่สนใจมาเรียนรู้ โดยเป็นศูนย์เรียนรู้ในการพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่กระจายออกไป ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ดี เก็บน้ำฝนไว้ในพื้นที่สามารถลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งได้ อีกด้วย