รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เดินทางมอบยุทโธปกรณ์พิเศษ สิ่งของบำรุงขวัญ และกล่าวให้โอวาท พบปะกำลังพล ป้องกันชายแดน กองกำลังนเรศวรในช่วงเทศกาลปีใหม่


วันที่ 27 ธันวาคม 2561 พลเอกบัณฑิตย์ บุญยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รองผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร พร้อมคณะ ได้เดินทางมายังพื้นที่ชายแดน ของอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อมาตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังป้องกันชายแดน ของกำลังกำลังนเรศวร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562


สำหรับในห้วงที่ผ่านมา กองกำลังนเรศวร ได้รับการสนับสนุน จากศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ด้วยดีเสมอมา ทั้งในด้านของงบประมาณ และการจัดหายุทโธปกรณ์พิเศษ สำหรับในปีงบประมาณ 2561 กองกำลังนเรศวร ได้รับการสนับสนุนยุทโธปกรณ์พิเศษ ประกอบด้วย โดรนติดกล้องถ่ายภาพมุมสูง จำนวน 1 ลำ , กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 40 ตัว และกล้องตรวจการณ์กลางคืน (NVG) จำนวน 15 ตัว รวมมูลค่าประมาณ 10,710,420 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยยี่สิบบาท) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ในการเฝ้าตรวจชายแดน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ในโอกาสนี้ยังได้ร่วมมอบสิ่งของบำรุงขวัญ ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ของกองกำลังนเรศวร ซึ่งครอบคลุมทั้งในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดแนวชายแดน รวมระยะทาง 533 กิโลเมตร


นอกจากนี้ พลเอกบัณฑิตย์ บุญยะปาน รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด รองผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร ยังได้มอบให้โอวาท และให้กำลังใจ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี2562 แก่กำลังพล ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน ในการการป้องกันชายแดน ด้วยการบูรณาการป้องกันสกัดกั้นการกระทำผิดกฏหมาย รักษาอธิปไตย รักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อย ตามแนวชายแดน ตลอดจนช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฏรในพื้นที่ ทั้งผู้ยากไร้ ในถิ่นทุรกันดาร และผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติมาอย่างต่อเนื่อง

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น