เชียงใหม่ สถานการณ์หมอกควัน มีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ 

พลตรี บัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า สถานการณ์หมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ สถานการณ์วิกฤตมากกว่าปีที่ผ่านมา แม่ทัพภาคที่ 3 จึงสั่งการให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยทั้ง 9 จังหวัด เชิญนายอำเภอของทุกจังหวัดมาประชุม เพื่อหาข้อสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และมีการเสนอแนวคิดการแก้ไขปัญหา ในระดับ Single Command อำเภอของตน และ Single Command ในจังหวัดของตน

 

หากไม่ทำการวิเคราะห์และหาข้อสรุปในปีนี้ ปีต่อไปก็จะเกิดปัญหาขึ้นอีก เรื่องของ Public mind และ Public Healthy เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นกันที่ประชาชนต้องรับรู้ และมีส่วนร่วมในการผนึกกำลัง ทำและแก้ไขปัญหา ตรวจสอบประสิทธิภาพ ตรวจสอบข้อบกพร่อง เพื่อกองทัพภาคที่ 3 จะได้รับทราบและช่วยวิเคราะห์หาข้อสรุป นำเสนอรัฐบาลต่อไป

จังหวัดเชียงใหม่ ระดมกำลังของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกปฏิบัติการฉีดพ่นละอองน้ำ สร้างความชุ่มชื้นในอากาศบริเวณรอบคูเมือง บริเวณสวนสาธารณะหนองบวกหาด และพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชน