เชียงราย เดินรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.

DCIM100MEDIADJI_0218.JPG

วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโค้งสุดท้าย” Big Day “รณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั่วไป ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนมาร่วมรณรงค์จำนวนมาก

การจัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไปพร้อมกันทุกเขตทั่วประเทศ ในครั้งนี้ ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกับสำนักง่นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงรายจัดขึ้น ภายหลังได้ตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป และตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการลงคะแนนในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ในการสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมือง

ซึ่งอยู่ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายก่อนการเลือกตั้งและส่งเสริมให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันเลือกตั้งทั่วไป 24 มีนาคม 2562 ในหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านในจังหวัดเชียงรายทั้ง 7 เขต เพื่อให้มีการออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งเป็นไปโดยอิสระ ปราศจากอามิสสินจ้างรางวัลใด ๆ คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ และยังส่งผลในการสร้างการรับรู้ รวมทั้งการจัดกิจกรรมในครั้วนี้ ยังมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอีกด้วย