ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน การจัดอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในหลักสูตรตามความพร้อมของเรือนจำและทัณฑสถานจังหวัดอุตรดิตถ์


วันที่ 22 มีนาคม 2562 ภายในเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมยศ โยธินกิจโกศล ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในหลักสูตรตามความพร้อมของเรือนจำและทัณฑสถาน (หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง หลักสูตรช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 1 ) ซึ่งมีนายธวัช เบญจาทิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ภายใต้ความร่วมมือของเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ และ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีนายมานิตย์ มงคลชื่น เป็นผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์


ตามที่กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ โครงการประชารัฐร่วมสร้างงานสร้างอาชีพผู้ต้องขัง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขังรวมถึงเป็นการวางแผนในการเตรียมความพร้อมด้านแรงงานของประเทศตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีของสังคมให้เกิดการยอมรับและให้โอกาสผู้พ้นโทษ ในการกลับสู่สังคม


ดังนั้น สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ได้บูรณาการร่วมกันกับเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ในการดำเนินงานฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพตามความต้องการของผู้ต้องขังเพื่อเพิ่มเติมความรู้รวมทั้งประกอบชิ้นงานเพื่อจำหน่ายและสร้างรายได้แก่ผู้ต้องขัง อีกทั้งดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้แก่ผู้ต้องขังในสาขาอาชีพตามความต้องการและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 20-25 คน

โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ผู้ต้องขัง หลักสูตรการฝึกอบรมครั้งนี้ได้แก่หลักสูตรช่างปูกระเบื้อง ผู้ต้องขังชายจำนวน 25 คนและหลักสูตรช่างไม้ก่อสร้างระดับ 1 ผู้ต้องขังชายจำนวน 25 คน ซึ่งใช้หลักสูตรและวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์

อย่างไรก็ตามกรมราชทัณฑ์ จัดทำโครงการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในหลักสูตรตามความพร้อม ของเรือนจำและทัณฑสถานประจำปี 2562 และจัดงบประมาณให้เรือนจำทัณฑสถาน 126 แห่งทั่งประเทศพร้อมทั้งจะดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม สาขาช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 1 ในช่วงเดือนเมษายน 2562 นี้ด้วย

ทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปแล้วและมีอาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน เมือออกไปแล้วจะสามารถมีอาชีพติดตัวสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว สามารถที่จะกลับใจเป็นคนดีคืนสู่สังคมไม่หวนกลับมากระทำความผิดอีก สำหรับเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้ต้องขังชาย จำนวน 1,794 คน หญิง 220 คน รวมผู้ต้องขังทั้งสิ้น 2,041 คน เกินกว่าร้อยละ 80 มาจากคดียาเสพติด
ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน