ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมติดตามโครงการราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด พื้นที่ชายแดน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก


พลโทกิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นประธาน ในการปิดการฝึกอบรมโครงการราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด (รสปส.) รุ่นที่ 5/62 ที่ศาลาประชาคมบ้านแกลมื่อโจ๊ะ หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ชุดปฏิบัติการในพื้นที่ ประธานกองทุน คณะกรรมการ และสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมทั้งราษฏรผู้เข้าร่วมการอบรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพี่น้องชนเผ่าปากากะญอ ร่วมให้การต้อนรับ


ในการนี้ได้กล่าวปิดการอบรมให้ข้าราชการและผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ให้ร่วมใจกัน ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาในทุกด้าน ดังนั้น ทุกภาคส่วนต้องผนึกกาลัง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประชาชนเป็นพลังขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ช่วยเหลือทางราชการในการแจ้งข่าวสารด้านยาเสพติด แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และร่วมช่วยกันจัดระเบียบสังคม ซึ่งจะทาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและยั่งยืน อันจะนามาซึ่งความผาสุกต่อไป

จากการตรวจเยี่ยมของคณะฯ พบว่าชุมชนบ้านแกลมื่อโจ๊ะปฏิบัติงานได้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กาหนด ในการเฝ้าระวังและการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้ประชาชนมีความสุขมากยิ่งขึ้นและมีท่าทีให้การสนับสนุนการทางานร่วมกันอย่างบูรณาการกับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมากขึ้น
ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น