กองทัพภาคที่ 3 ปล่อยขบวนรถ โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”


วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. ลานอเนกประสงค์กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 /ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2562 พร้อมปล่อยขบวนรถ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร
สถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน

เนื่องจากในหลายพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ที่ชลประทาน ประปา และสาธารณูปโภคยังเข้าไม่ถึง ประกอบประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน มีอุณหภูมิสูงขึ้น ปริมาณน้ำต้นทุนเริ่มลดลงและเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงเป็นเหตุให้สถานการณ์ภัยแล้งขยายวงกว้างมากขึ้นส่งผลกระทบทั้งในด้านเกษตรและระบบนิเวศน์ที่ต้องอาศันน้ำหล่อเลี้ยง ทำให้กองทัพบกพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้รับผลกระทบลดน้อยลง กองทัพบก/ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก ได้ดำเนินการ โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2562 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกล ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 พร้อมกันทั่วทุกกองทัพภาค


ในส่วนกองทัพภาคที่ 3 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก, กลุ่มบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การประปาส่วนภูมิภาค, องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก,ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก,องค์การบริหารตำบลปากโทก ได้จัดกำลังพล รถบรรทุกน้ำพร้อมอุปกรณ์ เพื่อนำน้ำอันมีความจำเป็นต่อการดำรงชีพทั้งอุปโภค และบริโภคเข้าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3 สำหรับประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคสามารถขอรับการสนับสนุนได้จากหน่วยทหารในพื้นที่ใกล้เคียง