พะเยา เริ่มแล้วตัวแทนกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยส่งเสริมเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรม รวมตัวออกรณรงค์เพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม

ตัวแทนกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เริ่มรวมตัวออกรณรงค์ในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยเตรียมการจะเปิดทีปราศรัยเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงเรื่องประชาธิปไตย และสิทธิสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรม

นายมนตรา พงศ์นิล อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ ร.ต. วรกัญ พิงคะสันติ ในนามตัวแทนกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์โปร่งใส ของจังหวัดพะเยา ต้องออกมาเริ่มรณรงค์ในการที่จะสร้างความเข้าใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพะเยา ถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมาถึงในเร็ววันนี้ เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ ยุติธรรมในการเลือกตั้ง ตามระบอบประชาธิปไตย โดยทางกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมการเลือกตั้ง จังหวัดพะเยา จะได้ดำเนินการรณรงค์บอกกล่าวให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ให้ได้รับทราบสิทธิเสรีภาพในการเลือกตั้ง พร้อมทั้งจะเข้าร่วมตรวจสอบการเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม

โดยในปีใหม่นี้จะได้เริ่มออกรณรงค์ จัดเวทีชี้แจงให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในการใช้สิทธิเสรีภาพในการเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใส ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียง เพื่อห้ กระบวนการประชาธิปไตยเดินทางไปสู่จุดมุ่งหมายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริง ซึ่งในขณะนี้ทางกลุ่มได้มีการรวมตัวที่จะเริ่มดำเนินการกิจกรรมในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาทั้ง 9 อำเภอเพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้ เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

สัมภาษณ์… นายมนตรา พงษ์นิล อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ร.ต.วรกันต์ พิงคะสันติ อดีตข้าราชการ ตัวแทนกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย จังหวัดพะเยา (เสื้อสีดำ)