พิษณุโลก จัดพิธีมอบปริญญาชีวิตผู้สูงวัย พัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอเมืองพิษณุโลกเป็นประธานพิธีมอบใบปริญญาชีวิตผู้สูงวัยศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จบหลักสูตรจำนวน 137 คน

โดยได้รับการสนับสนุนกำหนดแนวทางการเรียนการสอน และร่วมเป็นคณะวิทยากรจากภาคีเครือข่ายชมรม กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านกร่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกร่าง ชมรมผู้สูงอายุ วัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอาสาสมัครสาธารณสุขตำบล ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบล โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในตำบล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กลุ่มอาชีพกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพตำบล มีรูปแบบในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวม 26 สัปดาห์ในทุกวันพุธ

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ด้านต่างๆสำหรับผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งร่างกายและจิตใจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมสร้างคุณค่าทางภูมิปัญญาของผู้ สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับสู่ชุมชน ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยผู้ผ่านเกณฑ์หลักสูตรตรงเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80