ป.ป.ส. เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาฝิ่น อย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง


วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรมควีนพาเลส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (รองเลขาธิการ ป.ป.ส.) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแก้ไขปัญหาฝิ่นอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายวัฒนา เกิดผล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ สานักงาน ปปส.ภาค 6


นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กล่าวว่า โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ เป็นโครงการที่ได้รับการอนุมัติแผนแม่บทระยะที่ 3 (ปี 2562 – 2564) จากคณะรัฐมนตรี พื้นที่ดำเนินการ 108 หย่อมบ้าน 20 ตำบล 9 อำเภอ 3 จังหวัด (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก) โดยมีสานักงาน ป.ป.ส. รับผิดชอบร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) และมีการกาหนดมาตรการ แนวทางไว้ในคำสั่ง ศพส. ที่ 19/2556 ให้ดำเนินการกดดันเพื่อสืบสวน/จับกุมผู้ปลูก นายทุน หรือผู้เกี่ยวข้องกับการปลูก/ค้าพืชเสพติด ใช้มาตรการตัดทาลายพืชเสพติด เพื่อลดปริมาณยาเสพติด การนายุทธศาสตร์การพัฒนาทางเลือกและเศรษฐกิจพอเพียง มาลดปัญหาการปลูกฝิ่นในพื้นที่ รวมทั้งรณรงค์ ส่งเสริมด้านอาชีพ ให้แก่ชนเผ่า/ชุมชนบนพื้นที่สูงที่ยังขาดความตระหนัก และก่อให้ความร่วมมือต่อปัญหาการปลูกพืชเสพติด

โดย สำนักงาน ป.ป.ส. สนับสนุนในด้านการอำนวยการบริหารจัดการ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน รวมทั้งแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2562 แผนปราบปรามยาเสพติด แผนงานควบคุมพืชเสพติด ได้กาหนดเป้าหมายของแผนเพื่อลดการปลูกพืชเสพติดในพื้นที่ที่มีการปลูกพืชเสพติด โดยเฉพาะฝิ่นและกัญชา และได้กำหนดแนวทางการดาเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการสารวจข้อมูลพืชเสพติด มาตรการตัดฟันทำลายพืชเสพติด มาตรการพัฒนาทางเลือก และกาหนดแผนการแก้ไขปัญหาและใช้การบูรณาการแก้ไขปัญหาขับเคลื่อนแผนเฉพาะพื้นที่


สำหรับสถานการณ์การพื้นที่ปลูกฝิ่น จากข้อมูลการสำรวจพื้นที่ปลูกฝิ่นของสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดในปี 2562 ปัจจุบัน พบพื้นที่ปลูกฝิ่น 179 แปลง รวมพื้นที่ 168.89 ไร่ โดยในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดตาก พบจำนวน 91 แปลง 101.94 ไร่ โดยพบในพื้นที่ อำเภอแม่ระมาด และ อำเภอท่าสองยาง
นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวสรุปว่า “โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ โดยการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาทางเลือกและเศรษฐกิจพอเพียง มาช่วยลดปัญหาการปลูกฝิ่นในพื้นที่ รวมทั้งรณรงค์ ส่งเสริมด้านอาชีพ ให้แก่ชนเผ่า/ชุมชนบนพื้นที่สูงต่อไป

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น