พิษณุโลก แจกผังแปลงที่ดินทำกินแก่ราษฎร ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง  

โดยใช้มติคณะรัฐมตรี (ครม.) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 แก้ไขปัญหาที่ดิน ยืนยันไม่ถูกจับกุม ลดความขัดแย้งรัฐและราษฎร เป็นแนวทางดำเนินการในเขตห้ามล่าฯ เขตป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติทุกแห่ง  

วันที่ 15 มีนาคม 2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง  อำเภอชาติตระการ นายณรงค์ บ่วงรักษ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11(พิษณุโลก) ประธานคณะทำงานฯ นายญาณกร แพร่โกสุมปรีชา หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง เลขานุการฯ และ จนท.ทหาร, ตำรวจ, อบต.,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน 

ซึ่งเป็นคณะทำงานสำรวจการครอบครองที่ดินระดับพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง ตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 11803/2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เพื่อมอบสิทธิทำกิน เป็นผังแปลงรวม และระบุรายบุคคลซึ่งทำกินและอยู่อาศัย 1 อำเภอ 3  ตำบล 14 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลชาติตระการ ตำบลบ้านดง และตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ

ผังแปลงรวมและสิทธิทำกินรายบุคคลที่ชาวบ้านได้รับ ถือว่า เป็นที่ดินเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง สามารถครอบครองสิทธิทำกิน แต่ไม่มีสิทธิ์ซื้อขายเปลี่ยนมือ 

หลังจากที่ประชุมรับรองสิทธิและตรวจสอบรายแปลง ซึ่งถือครองระหว่างปี 2545-2557 (ตามคำสั่งคสช.ที่66/57) จำนวน 370 ราย 370 แปลง  เนื้อที่รวม 2,323.23 ไร่  และการครอบครองที่ดินเดิมก่อนปี 2545ของราษฎร จำนวน 388 ราย  473 แปลง เนื้อที่รวม 3,365.58 ไร่ รวมทั้งสิ้น 758 ราย  843 แปลง 5,688.81 ไร่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 60 คนร่วมกันลงนาม ที่ อาคารเอนกประสงค์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง อ.ชาติตระการ เมื่อ 14 มี.ค.62

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ภาครัฐดำเนินการมอบสิทธิและผังแปลงรายบุคคลแก่ผู้ครอบครองที่ดิน ตามมติ ครม.30 มิ.ย.41 จำนวน 244 ราย 329 แปลง คิดเป็น  4,235.51 ไร่ ในเขตรักษาพันธุ์ฯ ไปก่อนหน้านี้ ซึ่งรวมทั้งหมดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,002 ราย จำนวน 1,172  แปลง คิดเป็น 9,924.32 ไร่ ซึ่งผังแปลงที่ดินทั้งหมด อยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามนโยบายรัฐบาลที่แก้ไขปัญหาที่ดินป่าอนุรักษ์ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

เป้าหมายให้ผู้นำชุมชน บริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง ทั้งนี้ประธานคณะทำงานฯได้มอบแผนที่ผังการใช้ประโยชน์แก่ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน พร้อมลงนามและสัตยาบันร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงและภูทอง 

อย่างไรก็ตาม การมอบสิทธิเป็นรายบุคคลแก่ผู้ครอบครองที่ดิน พร้อมมอบผังแปลงรวม(คล้ายโฉนดแปลงรวม)แก่ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อดูแลอาณาเขตรับผิดชอบให้ชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้มีบุคคลอื่นบุกรุกแผ้วถางเพิ่ม ซึ่งทุกเขตรักษาพันธุ์ เขตห้ามล่าฯ ทุกอุทยานแห่งชาติและทุกป่าสงวนแห่งชาติของกรมป่าไม้ กำลังดำเนินการต่อเนื่อง เริ่มจากการครอบครองที่ดิน มติ 30 มิ.ย.41 และการครอบครองที่ดินเดิมก่อนปี 2545 กระทั่งล่าสุดใช้คำสั่ง คสช.ที่66/57 ระบุแผนที่การครอบครองที่ดินทำกินของราษฎรในเขตป่าต่างๆ เพื่อลดการจับกุมหรือขัดแย้งระหว่าง จนท.รัฐกับประชาชน