263

เชียงราย ประกาศแจ้งคนไทย กลับเข้าประเทศ ผ่านช่องทางถูกกฎหมาย

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 39 เรื่อง ให้บุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินก ลับจากประเทศเมียนมา เข้ามาประเทศไทย ให้กลับเข้าประเทศไทยตามช่องทางผ่านแดนตามกฎหมายด้วย ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในประเทศ ซึ่งพว่าป็นผู้ลักลอบเดินทางจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ประกอบกับมีรายงานการตรวจพบผู้ติดเชื้อที่ลักลอบเดินทางจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติตต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 34 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย โดยความห็นขอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2563
เมื่อวันที่ 18 มีนคม 2563 จึงมีประกาศให้บุคคลสัญชาติไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางจากประเทศเมียนมาเข้ามาประเทศไทย ให้กลับข้ประเทศไทยตามช่องทางผ่านแดนตามกฎหมาย เพื่อรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ตามกระบวนกาตรวจคนเข้าเมือง และเข้าสู่กระบวนการตามมาตรการทางสาธารณสุข ต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
(นายประจญ ปรัชญ์สกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย/
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย