2111

เชียงใหม่ รมว.พม. เปิดงานประเพณีกินข้าวใหม่และตลาดร้อยใจ 10 กลุ่มชาติพันธุ์ 3 จังหวัดภาคเหนือ ปลุกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 มีอาชีพที่ยั่งยืน(คลิป)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ที่พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรพื้นที่สูง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.).เป็นประธานพิธีเปิด”งานประเพณีกินข้าวใหม่และตลาดร้อยใจชนเผ่าพื้งนเมืองภาคเหนือ”

ซึ่งเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของขาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.) (IMPECT) มูลนิธิเพื่อการประสานความร่วมมือของชนเผ่าพื้นเมืองเอเชีย และภาคีองค์กร เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. พร้อมด้วย เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองในภาคเหนือบนพื้นที่สูง ราษฎรพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน เข้าร่วมงาน จำนวน 600 คน

โดยมีนายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงานว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และเผยแพร่อัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรมกลุ่มราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน 10 ชนเผ่า ได้แก่ กะเหรี่ยง ลาหู่ ม้ง อาข่า เมี่ยน ถิ่น ลีซู ลัวะ ขมุ และมลาบรี และส่งเสริมการอนุรักษ์ไว้ซึ่ง วิถีชีวิต ประเพณี ภูมิปัญญา วัฒนธรรมศิลปะการแสดงต่างๆ ซึ่งนับวันจะสูญหายไปตามกระแสโลกาภิวัฒน์

นายจุติ กล่าวว่า กลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวง พม. การที่ท่านได้แสดงความกตัญญูต่อฟ้า แผ่นดินที่ช่วยเพาะเมล็ดพันธุ์พืชผลให้มีกินมีใช้ จนถึงวันนี้ ตนจะขอต่อยอดออกไปว่า ต้องขอขอบพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทำให้กลุ่มชาติพันธุ์มีวันนี้ ในการสร้างอาชีพให้กลุ่มชาติพันธุ์อย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน