พิษณุโลก “ชู”ศาสตร์พระราชา “โคก หนอง นา โมเดล” สนองพระราชดำริ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1935

พิษณุโลก “ชู”ศาสตร์พระราชา”โคก หนอง นา โมเดล” สนองพระราชดำริ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มอบของขวัญให้กับพี่น้องประชาชนในการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์”โครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ประการสำคัญได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน นอกจากนั้นยังได้พระราชทานให้เรือนจำที่มีการปล่อยตัวนักโทษที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษเรียนรู้ก่อนที่จะพ้นโทษ ซึ่งจะได้นำไปใช้ชีวิตในอันที่จะดูแลครอบครัวและไม่ย้อนกลับมา นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่า โครงการ โคก หนอง นา โมเดล มี 2 ส่วน โดยส่วนแรกอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เหมือนกันกับในส่วนที่สองเป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขณะนี้กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดพื้นที่แล้วในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก 4 อำเภอ 14 ตำบล ที่ได้รับการอนุมัติโครงการ คือ อำเภอเมือง วังทอง บางกระทุ่ม และนครไทย โดยเฉพาะอำเภอวังทองทุกตำบล ซึ่งมี เกษตรกรเข้าร่วมนับร้อยครอบครัว

“โครงการดังกล่าวได้น้อมนำศาสตร์พระราชา ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นเรื่องของการดูภูมิสังคมสภาพพื้นที่จะปรับให้เป็นหนอง และพื้นที่ลุ่มจะขุดดินขึ้นมาปั้นโคก พื้นที่ตรงนั้นจะเป็นหนอง การดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19″ นายรณชัย กล่าว

สำหรับพื้นที่ดำเนินโครงการ อำเภอเมืองพิษณุโลก ตำบลบ้านกร่าง ระดับครัวเรือน 12 ราย อำเภอนครไทย ตำบลหนองกะท้าว ระดับครัวเรือน 1 ราย อำเภอบางกระทุ่ม ตำบลบางกระทุ่ม ระดับครัวเรือน 5 ราย และอำเภอวังทองดำเนินการพื้นที่ทุกตำบล ระดับครัวเรือน 130 ราย และระดับตำบล 7 ราย