417

พม.จับมือ มน.ฟื้นฟูตำรับ”น้ำพริกชาววัง” อบรมสตรี 4 จังหวัด ผลิตจำหน่ายตลาดออนไลน์ในประเทศและส่งออก

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก และ นางจินตนา จันทร์บำรุง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) และคณะ ร่วมด้วย ดร.วรเดช ณ กรม ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การตรวจเยี่ยมติดตามการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตอาหาร (น้ำพริก) ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรสร้างอาชีพกลุ่มสตรีและครอบครัวเพื่อฟื้นฟูยกระดับอาชีพหลังวิกฤตโควิด-19 โดยความร่วมมือข้อตกลงระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีสตรีผู้เข้าร่วมอบรมรุ่นแรก ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย ลำปาง จำนวน 30 คน ระยะเวลา 5 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ทั้งนี้ เป็นแนวนโยบายนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต้องการยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยการใช้หลักการของอาหารปลอดภัยและอาหารปลอดเชื้อโรค มาสร้างมาตราฐาน และต่อยอดไปสู่การค้าบนตลาดออนไลน์ โดยภายใต้กิจกรรมนี้จะมีการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์น้ำพริกด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย และมีการพัฒนาน้ำพริกชาววังสูตรโบราณ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับมหาวิทยาลัยนเรศวร สนับสนุนให้ผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอาหาร วันนี้จะเป็นเรื่องของน้ำพริกที่มีอยู่ในท้องตลาด โดยทั่วไปของ 4 จังหวัด จะมี พิษณุโลก พิจิตร ลำปาง สุโขทัย โดยในพื้นที่ 4 จังหวัด มีส่วนที่เป็นขั้นต้นของอาหารคือเครื่องแกงและสิ่งที่จะเป็นเครื่องบริโภค คือ น้ำพริกว่ามีอะไรบ้าง ได้ให้ทางคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ทำการตรวจสอบคุณภาพว่า ผลผลิตของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยใน 4 จังหวัด มีปัญหาอะไร หรือ ต้องมีการพัฒนาอย่างไร เพื่อให้บรรลุในมาตรฐานระดับประเทศและระดับสากล ด้วยความหวังว่า ผลผลิตเหล่านี้ในอนาคต สามารถนำเข้าสู่ท้องตลาดในระดับประเทศและระดับนานาชาติและให้ได้

“ดังนั้นมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงต้องช่วยตั้งแต่ตรวจสอบคุณภาพถึงการบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่เรียกว่า package ที่ดีและเป็นที่โดนใจของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นรสชาติหรือรูปลักษณ์ ก่อนที่เราจะนำสู่ท้องตลาดทางมหาวิทยาลัย จะสนับสนุนและให้ความดูแลตรงนี้ จนกระทั่งถึงปลายน้ำ ปลายทางเมื่อทำแล้วในรูปลักษณ์ที่สวยงามและมีคุณภาพ ตรงนี้จะจำหน่ายได้อย่างไร เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกอบการเหล่านี้ ดังนั้นมหาวิทยาลัยมีร้านค้าสหกรณ์บริการของมหาวิทยาลัย ที่สามารถจะรับสินค้าจากวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อยก็ดี เอามาช่วยจำหน่าย เพราะฉะนั้น ในเทศกาลต่างๆกำลังจะใกล้ถึงปีใหม่ เราจะทำตะกร้าของขวัญเป็นตัวอย่าง เพื่อให้ผู้ประกอบการเหล่านี้สามารถที่จะหามีรายได้เพิ่มขึ้น ซึ่งในอนาคตเราคาดหวังว่าความมั่นคงของมนุษย์มีรายได้เพิ่มขึ้นจากรายได้ปานกลางเป็นรายได้ระดับสูง” อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าว

นางจิตนา จันทร์บำรุง หัวหน้าผู้ตรวจการกระทรวง พม.กล่าวว่า.โครงการน้ำพริกชาววัง เป็นหนึ่งในโครงการที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งโครงการนี้จากผู้ที่เราเคยส่งเสริมอาชีพเรื่องของการทำน้ำพริก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ส่งเสริมครอบครัวของแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าลงไปในส่งเสริมในชุมชนในการทำน้ำพริก คิดว่าเพื่อที่จะยกระดับในผลิตภัณฑ์น้ำพริกให้สามารถมีมาตรฐานเราและมีคุณภาพเราได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยนเรศวร การจัดอบรมครั้งนี้ นอกจากจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานแล้วในเรื่องของความปลอดภัย รสชาติ เราทำในเรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการขายผ่านการสนับสนุนของกระทรวง พม.ส่งเสริม ได้สนับสนุนครบวงจร ในเรื่องของผลิตภัณฑ์ เงินทุนหรือในเรื่องของการขาย มีการอบรมในเรื่องของการขายออนไลน์ การพัฒนาในเรื่องของการตลาดต่างๆ

“อันนี้ถือเป็นหนึ่งในความร่วมมือร่วมกันของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับทางมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเรามีหลายคงการร่วมกัน อันนี้คงไม่ใช่เป็นโครงการเดียว จะมีต่อยอดจากน้ำพริกอาจจะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่คิดว่าจะเป็นการช่วยพัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการขายได้และจะไปสู่ที่เขาสามารถพึ่งพาตนเองได้”นางจินตนา กล่าว